IRS ofri plizyè opsyon peman elektwonik pou peye enpo federal ak frè itilizatè. Opsyon sa yo pratik, san danje e an sekirite, epi kèk nan yo gratis. Klike sou lyen ki anba yo pou w jwenn detay sou chak opsyon yo ofri.

Opsyon peman elektwonik pou biznis ak moun

Kat kredi oswa kat debi

Vizite isit la pou jwenn lis founisè sèvis yo, enfòmasyon kontak yo, ak frè konvenyans yo. Gen yon tablo sou biznis ak peman enpo endividyèl yo aksepte. W ap jwenn enstriksyon sou peman ak enfòmasyon jeneral tou.

Peman Dirèk (pou moun)

Sèvi ak sèvis an sekirite sa a pou peye bòdwo enpo ou oswa fè yon peman fiskal estime dirèkteman nan kont chèk ou oswa kont epay ou gratis.

Retrè Fon Elektwonik (an anglè)

Vizite isit la pou enfòmasyon ak enstriksyon pou ranpli dosye peman ki transmèt atravè e-file IRS. W ap jwenn tou lyen ki mennen nan plis enfòmasyon sou fè peman endividyèl ak biznis.

Sistèm Elektwonik pou Pèman Taks Federal®

Vizit isit la pou enfòmasyon jeneral konsènan EFTPS®, nimewo telefòn pou kontak yo, phone contact numbers, enfòmasyon sou Founisè Lojisyèl pa Pakèt, ak lyen ki itil, sa gen ladan l lyen ki menen nan sit wèb EFTPS® la.

Kont sou entènèt (pou moun)

Sèvi ak sèvis an sekirite sa a pou kreye yon Kont Entènèt IRS kote ou ka wè kantite lajan ou dwe a, detay plan peman ou, istwa peman ou, ak nenpòt peman ki pwograme oswa ki annatant. Pwograme yon peman jiska 365 jou davans nan kont labank ou pou balans ou, plan peman, enpo estime, oswa lòt kalite peman.

Plan Peman sou Entènèt

Sèvi ak aplikasyon sa a pou aplike pou yon plan peman (ki gen ladann akò vèsman) si ou pa kapab peye enpo ou an antye.

Peman enpo federal pa transfè menm jou a (an anglè)

Vizite isit la si ou bezwen fè yon peman enpo jodia.

Frè itilizatè (an anglè)

Vizite isit la pou plis enfòmasyon sou fason pou peye Historic Easement, IVES (Sèvis Eksprès Verifikasyon Revni - Income Verification Express Service), ak frè itilizatè rezidans Ozetazini.