Men sa kontribyab yo dwe konnen lè y ap ranpli yon deklarasyon enpo ki amande

Konsèy sou taks IRS 2020-145, 29 Oktòb 2020

Si kontribyab yo dekouvri yon erè nan deklarasyon enpo yo a, yo pa bezwen enkyete yo. Pi fò erè ka ranje, w ap senpleman ranpli (an Anglè) yon Fòm 1040-X, Deklarasyon enpo amande sou revni Ozetazini.

Men kèk rezon ki komen e ki nesesè pou moun k ap fè yon deklarasyon enpo amande

 • Antre kòb ki fèt la kòrèkteman
 • Pa reklame kredi ki fè yo kalifye a
 • Pa reklame dediksyon kòrèkteman

IRS la ka korije erè kalkil oswa erè ekriti nan yon deklarasyon epi li ka aksepte deklarasyon san kèk fòm obligatwa oswa referans. Nan ka sa yo, pa gen okenn bezwen pou kontribyab yo modifye deklarasyon an.

Kontribyab ki dwe modifye deklarasyon enpo yo (an Anglè) ta dwe gen kesyon sou kòman pou yo fè sa. Men kèk bagay yo dwe konnen:

 • Kounye a kontribyab yo kapab itilize lojisyèl taks pou ranpli yon Fòm 1040-X (an Anglè) elektwonik. Nan moman sa a, sèlman Fòm 1040 ak 1040-SR deklarasyon ane fiskal 2019 yo ki ka amande elektwonikman si orijinal deklarasyon taks 2019 la te ranpli elektwonikman tou.
   
 • Kontribyab ki pa kapab oswa ki chawzi pou yo pa ranpli Fòm 1040-X yo elektwonik dwe ranpli yon fòmilè papye Fòm 1040-X.
   
 • Si w ap ranpli papye 1040-X, voye li sou adrès imèl IRS ki sou fòm enstriksyon (an Anglè) PDF anba seksyon Kote pou Fè Deklarasyon. Kontribyab ki ranpli fòm 1040-X pou reponn yon avi IRS, ta dwe poste li nan adrès IRS ki endike nan avi a.
   
 • Akonpanye yo ak kopi nenpòt fòm oswa referans ki afekte pa chanjman an.
   
 • Ranpli yon Fòm separe 1040-X pou chak ane fiskal. Lè w ap voye yon deklarasyon modifye nan IRS, mete chak ane fiskal nan yon anvlòp separe epi mete ane deklarasyon orijinal yo amande a nan tèt Fòm 1040-X.
   
 • Si w ap tann yon ranbousman, tann yo trete deklarasyon taks orijinal la anvan ou ranpli yon deklarasyon amande.
   
 • Peye taks adisyonèl ou te dwe pi vit ou kapab pou limite chaj sou enterè ak sanksyon (an Anglè).
   
 • Kontribyab yo ta dwe ranpli Fòm 1040-X pou reklame yon ranbousman nan lespas twa (3) zan apati dat yo te depoze deklarasyon taks orijinal yo a atan an, oswa nan lespas dezan (2) apati dat yo peye taks la, dat ki pi ta a.
    
 • Swiv estati yon deklarasyon ki amande twa (3) semèn apre yo te poste li ak zouti Ki Kote Deklarasyon Amande m nan ye?.

Plis enfòmasyon:

Abone ak Konsèy sou Taks IRS yo (an Anglè)