IRS anonse pwolongasyon pwogram Free File (Ranpli Gratis) la jiska 2029

IR-2024-145, 22 me 2024

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn te anonse jodi a yon pwolongasyon pwogram Ranpli Gratis Free File (Ranpli Gratis) aktyèl la jiska 2029 apre yon akò ki pral kontinye rann lojisyèl taks gratis sektè prive a disponib pou kontribyab yo.

Akò pwolongasyon senk ane ant IRS ak Free File Inc pral kontinye pwogram nan jiska oktòb 2029.

Free File se yon patenarya piblik-prive ant IRS ak plizyè konpayi lojisyèl preparasyon enpo ki pèmèt preparasyon enpo sou entènèt avèk lojisyèl pou ranpli gratis. Atravè patenarya sa a, founisè lojisyèl preparasyon ak deklare enpo yo pèmèt pwodwi sou entènèt disponib pou kontribyab ki elijib yo. Pwogram nan disponib sèlman sou IRS.gov.

Ane sa a, Free File te wè yon ogmantasyon anviwon 200,000 deklarasyon enpo ki te ranpli atravè pwogram nan, sa te rive nan 2,9 milyon dola nan dat 11 me a.

Free File rete yon pati enpòtan nan pòtfolyo IRS la pou ede kontribyab yo ranpli enpo yo gratis,” se sa Komisyonè IRS la, Danny Werfel, te di. “Nou te kontan wè akwasman nan pwogram nan ane sa a, epi nou espere kontinye kolaborasyon enpòtan sa a ak endistri lojisyèl enpo a. Free File te fè pati siksè yon sezon ranpli nan IRS, ki te wè plis enterè nan yon seri pwogram gratis pou ede kontribyab yo.”

Kounye a nan 22yèm sezon ranpli li a, kontribyab atravè nasyon an ka jwenn aksè nan pwodwi lojisyèl gratis Ranpli Gratis patnè IRS moun fè konfyans lè yo vizite IRS.gov. Atravè patenarya piblik-prive sa a, founisè lojisyèl preparasyon enpo ak depoze fè pwodwi yo sou entènèt disponib pou kontribyab ki elijib yo. Uit patnè Free File nan sektè prive a bay pwodwi lojisyèl enpo gide sou entènèt ane sa a pou nenpòt kontribyab ki gen yon Revni Brit Ajiste (AGI) $79 000 oswa mwens an 2023. Anplis de sa, moun ki gen yon AGI plis pase $79 000 ka itilize Free File Fillable Forms (Fòmilè IRS Moun Ranpli Gratis) yo. Aksè gratis nan pwodwi sou entènèt yo disponib sèlman si w kòmanse nan sit IRS Ranpli Gratis (Free File) la.

IRS te note Free File rete disponib sou IRS.gov pou kontribyab yo jiska dat limit ekstansyon 15 oktòb pou deklarasyon enpo ane 2023 yo.

Free File se yon patnè IRS enpòtan pou plis pase de deseni e li te ede plizyè dizèn milyon kontribyab. Pwolongasyon sa a pral kontinye relasyon sa a alavni,” se sa Ken Corbin, chèf Sèvis Kontribyab IRS la te di. "Akò pou plizyè ane sa a pral bay sètitid tou pou patnè sektè prive yo pou ede yo nan planifikasyon pwogram Free File s la alavni."

Pou ane 2024, patnè k ap patisipe nan IRS Free File yo se:

  • 1040Now
  • Drake (1040.com)
  • ezTaxReturn.com
  • FileYourTaxes.com
  • On-Line Taxes
  • TaxAct
  • TaxHawk (FreeTaxUSA)
  • TaxSlayer

IRS te wè enterè sezon enpo sa a tou nan pwogram pilòt Direct File (Ranpli Dirèk) la, ki te pèmèt kontribyab yo ranpli elektwonikman dirèkteman nan IRS pou premye fwa. Plizyè santèn milye kontribyab atravè 12 eta te enskri pou kont Direct File, epi 140 803 kontribyab te ranpli deklarasyon enpo federal yo avèk nouvo sèvis sa a.

IRS te wè tou ogmantasyon aktivite nan deklarasyon enpo gratis nan sit Volontè Asistans Enpo sou Revni (VITA) ak Konseye Enpo Pou Moun Aje (TCE), ak 2,6 milyon deklarasyon ki te prepare ki reprezante 200,000 pi plis pase yon ane de sa.