IRS anonse gwo efò pou retabli jistis nan sistèm fiskal ak finansman Lwa Rediksyon Enflasyon; nouvo efò konfòmite yo konsantre sou ogmante siveyans sou moun ki gen gwo revni yo, patenarya yo, sosyete yo ak pwomotè ki ap abize règ fiskal sou liv yo

Atansyon ajans lan pral konsantre sou moun rich ki nan klas kontribyab travayè yo; chanjman kle k ap vini pou redwi fado sou kontribyab mwayèn yo pandan l ap itilize entèlijans atifisyèl ak teknoloji amelyore pou idantifye konplo sofistike pou evite enpo yo

IR-2023-166, 8 septanm 2023

WASHINGTON — Nan pwofite finansman Lwa sou Rediksyon Enflasyon an epi apre yon revizyon konplè sou efò pou aplikasyon, Sèvis Revni Entèn lan te anonse jodi a kòmansman yon gwo efò istorik pou retabli jistis nan konfòmite enpo a nan mete plis atansyon sou moun ki gen gwo revni yo, patenarya yo, gwo sosyete yo ak pwomotè ki abize lwa fiskal nasyon an.

Efò sa a, bati sou travay apre finansman IRA mwa Out pase a, pral santre sou ajoute plis atansyon sou moun ki rich, patenarya yo ak lòt moun ki gen gwo salè ki te wè gwo bès nan pousantaj odit pou segman kontribyab sa yo pandan dènye deseni an. Chanjman yo pral reyalize avèk èd teknoloji amelyore ansanm ak entèlijans atifisyèl ki pral ede ekip konfòmite IRS yo detekte twonpri fiskal yo pi byen, idantifye nouvo menas konfòmite yo epi amelyore zouti seleksyon dosye yo pou evite chaje kontribyab yo ak odit initil "pa gen okenn chanjman".

Nan kad efò sa a, IRS la pral asire tou ke pousantaj odit yo pa ogmante pou sila yo ki touche mwens pase $400,000 pa ane epi li pral ajoute nouvo garanti ekite pou moun ki reklame Kredi Enpo sou Revni yo Touche. EITC a te fèt pou ede travayè ki gen revni modès yo. Pousantaj odit sila yo k ap resevwa EITC a rete nan nivo ki wo nan dènye ane yo, alòske pousantaj yo te bese rapidman pou sila yo ki gen pi gwo revni yo, patenarya yo ak lòt yo ki gen sitiyasyon fiskal ki pi konplèks yo. IRS la pral travay tou pou asire preparatè enpo ki san prensip yo pa eksplwate moun k ap reklame kredi enpo enpòtan sa yo.

Komisyonè IRS Danny Werfel te di, "Nouvo efò konfòmite sa a konkretize pwomès Lwa sou Rediksyon Enflasyon an pou asire ke IRS la rann deklaran ki pi rich yo responsab pou peye tout montan sa yo dwe". "Ane sou-finansman ki te pase anvan Lwa sou Rediksyon Enflasyon an te mennen nan pousantaj odit ki pi ba pou deklaran ki rich yo nan istwa nou. Mwen pran angajman pou ranvèse tandans sa a, asire m nouvo finansman pral vle di efò konfòmite ki pi efikas sou moun rich yo, pandan deklaran revni mwayen ak revni ba yo ap kontinye wè zewo chanjman nan to odit anvan IRA ki istorikman ba pou ane k ap vini yo."

"Nasyon an konte sou IRS la pou kolekte finansman pou chak misyon enpòtan gouvènman an -- soti nan kenbe syèl nou an sekirite, manje nou an sekirite ak peyi nou an sekirite. Li enpòtan pou ajans lan abòde lakin ki genyen nan konfòmite fiskal ki te grandi pandan dènye deseni an," Werfel te ajoute. "Gen yon gwo chanjman k ap fèt nan IRS la nan chak aspè nan operasyon nou yo. Anime pa yon gwo respè pou dwa kontribyab yo, IRS la ap deplwaye nouvo resous pou teknoloji dènye kri pou amelyore vizibilite nou sou kote moun rich yo kache revni yo epi konsantre atansyon anplwaye yo sou zòn kote abi yo pi gwo. Nou pral ogmante efò konfòmite nou yo sou sila yo ki reprezante pi gwo risk pou sistèm fiskal nasyon nou an, kit se moun ki rich k ap chèche evite peye pati pa yo oswa pwomotè ki agresif k ap trafike konplo abizif yo. Etap sa yo enpòtan anpil pou avni sistèm fiskal nasyon an".

Pou travay konfòmite pi laj k ap fèt atravè IRS la, sa a pral yon efò ki gen anpil anplè ak plis detay yo pral anonse nan semèn ak mwa kap vini yo. Eleman kle yo nan nouvo efò sa a enkli:

Gwo ekspansyon nan gwo revni/gwo richès ak travay konfòmite patenarya

 Priyorize dosye ki gen gwo revni yo. Nan kad inisyativ High Wealth, High Balance Due Taxpayer Field la, IRS la pral entansifye travay sou kontribyab yo ki gen revni total pozitif ki depase $1 milyon dola ki gen plis pase $250,000 nan dèt fiskal ki rekonèt. Apati de siksè anvan yo ki te kolekte $38 milyon nan men plis pase 175 moun ki gen gwo revni, IRS la pral genyen plizyè douzèn Ofisye Revni ki konsantre sou gran dosye koleksyon sa yo nan ane fiskal 2024 la. IRS la ap travay pou elaji efò sa a, kontakte anviwon 1,600 kontribyab nan kategori sa a ki dwe plizyè santèn milyon dola nan enpo.

Ekspansyon sou pwogram pilòt ki konsantre sou pi gwo patenarya yo baze sou eksplwatasyon Entèlijans Atifisyèl (AI). Estrikti konplèks ak pwoblèm fiskal ki prezan nan gwo patenarya yo mande pou yon apwòch sible pi byen idantifye pwoblèm ki gen pi gwo risk yo epi itilize resous yo kòmsadwa. An 2021, IRS la te lanse premye etap pwogram Large Partnership Compliance (LPC) li a ak egzamen kèk nan deklarasyon patenarya ki pi gwo epi ki pi konplèks nan popilasyon an ranpli. IRS la ap elaji kounye a pwogram LPC a pou lòt gwo patenarya yo. Avèk èd Entelijans Atifisyèl (AI), seleksyon deklarasyon sa yo se rezilta kolaborasyon inovan ant ekspè nan syans done yo ak ekspè aplikasyon lwa fiskal yo, ki te travay kòt a kòt pou aplike teknoloji machin aprantisaj dènye kri, pou idantifye risk konfòmite potansyèl nan domèn patenarya fiskal, enpo sou revni jeneral ak kontablite, ak enpo entènasyonal nan yon segman kontribyab ki, istorikman, te sijè a siveyans limite. Nan fen mwa a, IRS la pral ouvri ankèt sou 75 nan pi gwo patenarya Etazini ki reprezante yon gwo sektè nan endistri yo ki gen ladan jesyon altènatif, patenarya envestisman byen imobilye, patenarya ki fè kòmès piblik, gwo kabinè avoka ak lòt endistri yo. An mwayèn, chak patenarya sa yo gen plis pase 10 milya dola nan aktif.

Lèt konfòmite yo mete plis aksan sou pwoblèm patenarya yoIRS la te idantifye dezakò pèsistan nan bilan patenarya yo ki gen plis pase 10 milyon dola nan byen, ki se yon potansyèl endikatè non-konfòmite. Kontribyab ki ranpli deklarasyon patenarya yo ap montre diferans ki genyen nan plizyè milyon dola ant balans fen ane yo konpare ak balans kòmansman ane annapre a. Kantite diferans sa yo tap ogmante pandan ane yo. Anpil nan kontribyab sa yo pa tache deklarasyon ki nesesè pou eksplike diferans lan. Efò sa a pral aksantye sou gwo patenarya ki gen gwo risk pou rezoud rapidman dezakò nan bilan an. Anvan IRA a, IRS la pat gen resous ki nesesè yo pou swiv epi kominike ak tout gwo patenarya yo ki gen dezakò sa yo. Sepandan, IRS la pral gen resous ak plan an plas pou ogmante efò sa a talè konsa. Li pral kòmanse nan kòmansman mwa Oktòb lè IRS pral kòmanse voye mesaj pa lapòs bay anviwon 500 patenarya. Tou depan de repons lan, IRS la pral ajoute sa yo nan kouran odit la pou travay adisyonèl.

Zòn priyoritè pou travay konfòmite ki sible nan ane fiskal 2024

IRS la te lanse anpil efò konfòmite pou adrese pwoblèm grav yo ap wè yo. Kèk nan sa yo, tankou aranjman abizif mikwo-asirans kaptif ak abi konsèvasyon sendika yo, te resevwa anpil atansyon piblik. Men gen plis travay ki ap kontinye diskrètman sou lòt pwoblèm yo.

Pami kèk nan zòn priyorite adisyonèl IRS la pral aksantye sou yo ki pral touche evade ki rich yo, genyen:

Travay elaji sou aktif nimerik yo. IRS la kontinye elaji efò ki enplike byen dijital yo, ansanm ak travay atravè efò konvokasyon John Doe a ak piblikasyon règleman pwopoze pou rapò koutye mwa pase a. Kanpay Konfòmite Lajan Vityèl IRS la ap kontinye nan mwa kap vini yo, apre yon premye revizyon te montre potansyèl pou yon pousantaj 75% konfòmite pami kontribyab yo te idantifye atravè pwodiksyon dosye ki soti nan echanj lajan dijital. IRS la pwojte gen plis dosye byen dijital yo pral devlope pou plis travay konfòmite byen bonè nan Ane Fiskal 2024 la.

Plis siveyans sou vyolasyon FBAR yo. Kontribyab ki gen gwo revni ki soti nan tout segman yo kontinye itilize kont Bankè Aletranje pou evite divilgasyon ak enpo ki lye yo. Yon Ameriken ki gen yon enterè finansye sou yon kont finansye aletranje oblije ranpli yon Rapò Bank Etranjè ak Kont Finansye (FBAR) si valè total tout kont finansye aletranje yo plis pase $10,000 nenpòt ki lè. Analiz IRS sou modèl deklarasyon plizyè lane yo te idantifye plizyè santèn FBAR ki pa deklare ak balans kont ki an mwayèn plis pase $ 1.4 milyon dola. IRS la planifye pou odit dosye FBAR ki pi grav ki pa deklare nan Ane Fiskal 2024 la.

Koutye travay. IRS la te wè sikonstans kote kontraktyèl konstriksyon yo ap fè peman Fòm 1099-MISC/1099-NEC bay yon sous-tretan aparan, men soutretan an se yon konpayi "fasad" ki pa gen okenn relasyon biznis lejitim ak kontraktyèl la. Yo te echanje lajan yo peye bay konpayi kouvèti yo nan Biznis Sèvis Transfè Lajan oswa koule nan kont nan non konpayi kouvèti a epi yo retounen jwenn kontraktè orijinal la. IRS la pral elaji atansyon nan domèn sa a ak odit sivil ansanm ak envestigasyon kriminèl yo. Yo te wè konplo a deja nan Texas ak Florid. Travay nan domèn sa a enpòtan anpil pou amelyore konfòmite, epi li pral ede tou nan egalize règ jwèt la pou kontraktyèl ki respekte règ yo, epitou pou asire bon jan prelèvman sou enpo sou travay pou travayè vilnerab yo.

Ede kontribyab k ap travay yo atravè amelyorasyon seleksyon konfòmite yo; pwoteje kontribyab yo ak biznis yo kont fwod agresif ak konplo yo

Anplis de elaji atansyon konfòmite sou gwo revni, patenarya yo ak lòt yo, IRS la pral konsantre sou asire l ekite verifikasyon ak pwoteksyon tout kontribyab yo kont yon varyete fwod ak konplo. Pandan travay konfòmite IRS yo pral ogmante sou moun ki rich yo, magouyè yo ak eskwo yo souvan vize kontribyab mwayèn yo ki gen revni ki pi modès, kidonk IRS la pral aksantye sou ogmante konsyantizasyon konsomatè yo sou pwoblèm sa yo.

Werfel te di "IRS la nan kan kontribyab yo, epi nou pral travay pou pwoteje moun k ap travay di kont anakè oswa èskwo ki eseye itilize sistèm fiskal la pou konplo yo, kit se pwomèt moun yo gwo montan EITC, oswa twonpe moun yo nan vòl idantite ki gen rapò ak enpo". "Pwoteje kontribyab k ap travay di yo se yon eleman enpòtan pou asire siksè sistèm fiskal nasyon an, epi IRS la pral travay pandan tout sezon otòn lan ak nan sezon fiskal 2024 la pou pran mezi pou ede moun yo."

Ekite ki amelyore nan odit yo. IRS la kontinye konsantre sou fè amelyorasyon nan odit ki enplike Kredi Enpo sou Revni ou Touche epi li pral mete an aplikasyon chanjman yo pou pwochen sezon fiskal la. Plis detay ap disponib sou sa annapre nan sezon otòn lan.

Nouvo pwoblèm eskwokri. IRS la pral kontinye travay agresif li a pou avèti konsomatè yo sou nouvo eskwo ak konplo yo. Konstwi efò tankou Douzèn Delwayal (an anglè), IRS planifye pou avèti kontribyab yo sou anak ki ap parèt byen vit. Kòm IRS la te wè atravè ane yo, eskamontè yo souvan ajiste oswa chanje taktik yo pou yo akwoche sou dènye chanjman lwa fiskal yo oswa lòt evènman ki ka konfonn kontribyab yo pou yo eseye reklame ranbousman ki vo plizyè milye dola. Efò sa a kapab touche pwoblèm tankou konje maladi ak konje fanmi  ansanm fo reklamasyon kredi enpo sou gaz (an anglè).

Pwoteksyon kont vòl idantite. IRS la pral kontinye efò inovan inisyativ Somè Sekirite (an anglè) a, yon efò kolektif ant gouvènman federal la, ajans fiskal leta yo ak lojisyèl ak kominote pwofesyonèl fiskal nan peyi a. Depi 2015, kowalisyon sektè prive-piblik la te travay ansanm pou konstwi defans entèn yo, ak pataje enfòmasyon pou pwoteje kont vòlè idantite yo k ap eseye vòlè ranbousman enpo yo. Yon pati kle nan inisyativ Somè Sekirite a te aksantye sou ogmante konsyans kontribyab yo ak pwofesyonèl fiskal yo sou fason pou yo pwoteje tèt yo ak done fiskal yo kont vòl idantite. Efò inovan sa a pral kontinye otòn sa a ak Semèn Sansibilizasyon Sekirite Fiskal Nasyonal la.