Free File IRS disponib kounye a; sèvis gratis atravè IRS.gov ki disponib pou plizyè milyon kontribyab

IR-2024-10, 12 janvye 2024

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn jodi a te anonse sèvis lojisyèl gratis Free File IRS poun enpo a pare pou kontribyab yo itilize anvan ouvèti sezon enpo an nan fen mwa sa a.

Pou make 22yèm sezon deklarasyon an, IRS Free File te antre an fonksyon jodi a, plis pase de (2) semèn anvan dat kòmansman sezon deklarasyon 2024 la. IRS kòmanse aksepte ak trete deklarasyon enpo endividyèl yo nan dat 29 janvye.

Plizyè milyon kontribyab atravè nasyon an ka jwenn aksè a pwodwi lojisyèl gratis ke patnè IRS Free File fè konfyans yo lè yo vizite IRS.gov.

Komisyonè IRS Danny Werfel fè konnen, “IRS kontinye patenarya li ak Free File Inc. pou bay kontribyab yo yon opòtinite pou yo ranpli enpo yo gratis elektwonikman. "Kontribyab yo ap toujou gen chwa sou fason yo ranpli enpo yo. Yo ka ranpli lè yo sèvi avèk lojisyèl enpo a, yon pwofesyonèl taks ou fè konfyans, Free File, oswa sèvis preparasyon enpo gratis atravè patnè IRS. Pandan ane yo, Free File te ede plizyè milyon kontribyab, epi li rete yon opsyon enpòtan pou moun konsidere itilize pou ranpli enpo yo byen vit epi byen fasil."

IRS Free File se youn nan anpil opsyon gratis ki disponib pou kontribyab yo pou yo ranpli deklarasyon yo swa sou Entènèt oswa an pèsòn. Li ofri atravè yon patenarya piblik-prive ant IRS la ak Free File Inc. a, ansyen Free File Alliance. Atravè patenarya sa a, founisè lojisyèl preparasyon ak deklarasyon enpo a mete pwodwi sou entènèt yo disponib pou kontribyab ki elijib yo. Aksè gratis nan pwodwi sou entènèt yo disponib sèlman si w kòmanse nan IRS Free File.

Uit patnè sektè prive pral bay pwodwi lojisyèl enpo gide sou Entènèt ane sa a bay nenpòt kontribyab ki gen yon Revni Brit Ajiste (AGI) $79,000 oswa mwens an 2023. Yon patnè ap ofri yon pwodwi nan lang Panyòl.

Paske sezon deklarasyon an pa kòmanse jiska 29 janvye, founisè IRS Free File pral aksepte deklarasyon taks ki ranpli yo epi kenbe yo jiskaske yo ka ranpli elektwonikman nan dat sa a. Lòt konpayi lojisyèl ofri opsyon sa tou.

Moun ki gen yon AGI ki plis pase $79,000 ka itilize Free File Fillable Forms (FFFF) IRS la, vèsyon elektwonik fòm papye IRS yo ap kòmanse 29 janvye. Pwodui sa a pi bon pou moun ki alèz lè yo sèvi avèk fòm enstriksyon ak piblikasyon IRS lè y ap prepare pwòp enpo yo.

Ki jan IRS Free File travay

Chak founisè IRS Free File fikse pwòp règ elijiblite pa yo pou pwodwi ki baze sou laj, revni ak rezidans eta a.

Kontribyab ki gen yon AGI $79,000 oswa mwens an 2023 ap jwenn yon pwodwi ki koresponn ak bezwen yo. Gen kèk founisè ki ofri tou preparasyon deklarasyon eta gratis. Militè aktif yo ka itilize nenpòt pwodwi IRS Free File si AGI yo te $79,000 oswa mwens an 2023.

IRS Free File se yon bon fason pou reklame kredi enpo ki gen anpil valè pou moun ki elijib yo

IRS Free File se yon fason gratis, fasil pou reklame tout kantite benefis enpo yo, ki gen ladan Kredi enpo sou revni (EITC), Kredi enpo pou Timoun ak lòt kredi yon kontribyab kalifye. EITC a se yon kredi enpo pou kontribyab ki kalifye ki te touche revni pi ba pase $63,398. Asistan EITC a ka ede kontribyab yo wè si yo kalifye. Li disponib nan lang anglè ak sèt lòt lang.

EITC se jis yon kredi enpo ranbousab ki gen rapò ak swen fanmi ak depandan yon moun ki pa gen yon kondisyon pou ranpli ka elijib pou resevwa. Kredi enpo ranbousab yo vle di yon kontribyab ka reklame yo epi jwenn yon ranbousman menm si yo pa dwe enpo. Yon kredi ranbousab ka diminye tou kantite enpo ou dwe epi sa ka lakòz yon ranbousman. Ale nan Kredi Enpo sou Revni Touche (an anglè) pou plis enfòmasyon sou kredi sa yo ak lòt kredi.

Pou jwenn bon pwodwi IRS Free File, kontribyab yo kapab:

 1. Ale sou IRS.gov/freefile,
 2. Klike sou bouton Eksplore Enpo Gide Gratis nan lojisyèl la. Aprèsa a chwazi zouti Jwenn patnè ou fè konfyans pou èd nan jwenn bon pwodwi a, oswa
 3. Sèvi ak zouti Chache tout patnè ou fè konfyans yo pou revize chak òf,
 4. Chwazi pwodwi ou a vle, epi
 5. Swiv lyen ki mennen nan sit entènèt patnè ou fè konfyans yo pou kòmanse deklarasyon enpo yo.

Ou pa gen òdinatè? Pa gen pwoblèm. Pwodwi IRS Free File sipòte aksè ak telefòn mobil. Kontribyab yo ka fè enpo yo sou telefòn entelijan yo oswa sou tablèt yo.

Patisipan IRS Free File yo

Pou 2024, patnè ou fè konfyans sa yo ap patisipe nan IRS Free File:

 • 1040Now
 • Drake (1040.com)
 • ezTaxReturn.com
 • FileYourTaxes.com
 • On-Line Taxes
 • TaxAct
 • TaxHawk (FreeTaxUSA)
 • TaxSlayer

Pou 2024 la, ezTaxReturn.com pral bay yon pwodwi IRS Free File an Panyòl.

IRS Free File se yon gwo resous pou ede kontribyab yo ekonomize lajan epi deklare enpo yo fasil. Vizite IRS Free File: Deklare enpo ou gratis pou plis enfòmasyon oswa pou kòmanse ranpli deklarasyon enpo ou jodi a.