IRS la mete kesyon yo poze souvan yo sou Fòm 1099-K a ajou

IR-2022-230, 28 desanm 2022

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn lan te mete kesyon yo poze souvan yo (FAQs) pou Fòm 1099-K, Kat Pèman, ak Rezo Tranzaksyon Tyès-pati yo ajou nan Fich Enfòmasyon FS-2022-41PDF. Mizajou sa gen ladan'l:

  • Definisyon yo
  • Enfòmasyon Jeneral
  • Patikilye yo

Pou plis enfòmasyon sou Konfyans lan disponib.

IRS-FAQ