Li enpòtan pou kontribyab yo konnen diferans ant dediksyon estanda ak dediksyon detaye yo

Konsèy sou Taks IRS 2022-06, 11 janvye 2022

Kontribyab yo genyen de (2) opsyon lè y ap ranpli yon deklarasyon taks, pran dediksyon estanda a oswa detaye dediksyon yo a. Majorite kontribyab yo itilize opsyon ki ba yo taks global ki pi ba a.

Akoz chanjman nan lwa fiskal yo nan dènye ane sa yo, san bliye ogmantasyon nan dediksyon estanda a, moun ki te detaye yo ka vle chanje pou pran dediksyon estanda a.

Men kèk detay sou de (2) opsyon yo.

Dediksyon estanda

Montan dediksyon estanda a fè yon ti ogmante chak ane epi li varye selon kondisyon fiskal yo. Montan dediksyon estanda a depann de kondisyon fiskal kontribyab la, si li genyen 65 lane oswa plis oswa si li avèg, ak si yon lòt kontribyab kapab deklare li antanke depandan. Kontribyab ki genyen 65 lane oswa plis nan dènye jou ane a epi ki pa detaye gen dwa ak pi gwo dediksyon estanda.

Majorite deklaran ki itilize Fòm 1040 yo kapab jwenn dediksyon estanda yo sou premye paj fòm nan. Dediksyon estanda a pou majorite moun k ap depoze Fòm 1040-SR, Deklarasyon Taks Etazini pou Pèsonaj yo (an anglè), nan paj 4 nan fòm sa.

Se pa tout kontribyab yo ki kapab pran yon dediksyon estanda, sa diskite nan Enstriksyon pou Fòm 1040 ak 1040-SR. Kontribyab sa yo se:

  • Yon moun marye k ap deklare antanke marye k ap deklare separe ki gen mari oswa madanm li ki detaye dediksyon yo—si yon mari oswa madanm detaye sou yon deklarasyon apa, toude (2) dwe detaye.
  • Yon moun ki depoze yon deklarasyon taks pou yon peryòd ki pi piti pase 12 mwa. Sa pa fèt fasil epi sa rive akoz yon chanjman nan peryòd kontabilite anyèl yo.
  • Yon moun ki pa t yon rezidan etranje oswa yon etranje ki gen doub estati pandan ane a. Sepandan, etranje ki pa rezidan yo ki marye ak yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan etranje kapab pran dediksyon estanda a nan kèk sitiyasyon (an anglè).

Dediksyon detaye yo

Kontribyab yo chwazi detaye dediksyon yo lè yo depoze Barèm A, Fòm 1040, Dediksyon Detaye. Dediksyon detaye kontribyab yo ka reklame yo se:

  • Revni lokal ak leta oswa taks sou lavant yo
  • Taks sou pwopriyete pèsonèl ak byen imobilye
  • Enterè sou ipotèk lojman
  • Prim asirans ipotèk sou yon prè pou lojman
  • Pèt pèsonèl nan yon katastwòf gouvènman federal deklare
  • Don pou yon òganizasyon charite ki kalifye
  • Depans medikal ak dantè ki depase 7.5% revni an gwo ki pa ranbouse

Gen dediksyon detaye, tankou dediksyon pou taks yo, ka limite. Kontribyab yo ta dwe revize enstriksyon pou Barèm A Fòm 1040 pou plis enfòmasyon sou limit yo.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Taks IRS yo (an anglè)