Điều quan trọng là người đóng thuế phải biết sự khác biệt giữa khấu trừ tiêu chuẩn và khấu trừ từng khoản

Mẹo Thuế của IRS 2022-06, ngày 11 tháng 1, 2022

Người đóng thuế có hai tùy chọn khi hoàn thành tờ khai thuế, họ có thể chọn khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khấu trừ từng khoản. Hầu hết người đóng thuế sử dụng tùy chọn mà cho họ mức thuế tổng thể thấp nhất.

Xuất phát từ mọi thay đổi của luật thuế trong những năm gần đây, bao gồm cả việc tăng mức khấu trừ tiêu chuẩn, những người đã từng chọn liệt kê các khoản khấu trừ có thể muốn chuyển sang mức khấu trừ tiêu chuẩn.

Dưới đây là một số chi tiết về hai tùy chọn này.

Khấu trừ tiêu chuẩn

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn tăng nhẹ hàng năm và thay đổi tùy theo tư cách khai thuế. Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn phụ thuộc vào tư cách khai thuế của người đóng thuế, ví dụ nếu họ 65 tuổi trở lên hay bị khiếm thị, hay việc liệu người đóng thuế khác có thể yêu cầu họ là người phụ thuộc hay không. Những người đóng thuế đủ 65 tuổi hoặc hơn vào ngày cuối cùng của năm và không liệt kê các khoản khấu trừ sẽ được định một khoản khấu trừ tiêu chuẩn cao hơn.

Hầu hết những người khai thuế nộp Mẫu 1040 có thể thấy khoản khấu trừ tiêu chuẩn của họ trên trang đầu tiên của mẫu đơn. Khoản khấu trừ tiêu chuẩn cho hầu hết những người khai thuế nộp Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ vho Người Cao Niên (tiếng Anh), nằm trên trang 4 của mẫu đơn đó.

Không phải tất cả những người đóng thuế đều có thể nhận mức khấu trừ tiêu chuẩn, điều này đã được thảo luận trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và 1040-SR. Những người đóng thuế không được nhận mức khấu trừ tiêu chuẩn bao gồm:

  • Cá nhân đã kết hôn mà vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế và người phối ngẫu chọn liệt kê các khoản khấu trừ — nếu một người phối ngẫu liệt kê các khoản khấu trừ trên một tờ khai thuế tách biệt, thì cả hai đều phải liệt kê.
  • Cá nhân nộp tờ khai thuế trong khoảng thời gian ít hơn 12 tháng. Việc này không thường xuyên diễn ra và có thể do sự thay đổi trong chu kỳ kế toán hàng năm của họ.
  • Cá nhân là ngoại nhân không thường trú hoặc ngoại nhân có hai tư cách cư trú trong năm. Tuy nhiên, ngoại nhân không thường trú kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú có thể nhận mức khấu trừ tiêu chuẩn trong một số trường hợp nhất định (tiếng Anh).

Các khoản khấu trừ từng khoản

Người đóng thuế chọn liệt kê các khoản khấu trừ bằng cách nộp Bảng A, Mẫu 1040, Khấu Trừ Từng Khoản. Các khoản khấu trừ từng khoản mà người đóng thuế có thể yêu cầu bao gồm:

  • Thu nhập của tiểu bang và địa phương hoặc thuế thương vụ
  • Bất động sản và thuế đánh trên giá trị của các loại động sản
  • Tiền lãi vay thế chấp nhà
  • Phí mua bảo hiểm nợ vay mua nhà
  • Tổn thất cá nhân do tai họa và trộm cắp bởi thiên tai được liên bang tuyên bố
  • Quà tặng cho một tổ chức từ thiện đủ điều kiện
  • Chi phí y tế và nha khoa chưa được hoàn trả vượt quá 7.5% tổng thu nhập điều chỉnh

Một số khoản khấu trừ từng khoản, chẳng hạn như khoản khấu trừ thuế, có thể bị giới hạn. Người đóng thuế nên xem lại hướng dẫn cho Bảng A Mẫu 1040 để biết thêm thông tin về các hạn chế.

Tham khảo thêm:

Đăng ký nhận Mẹo Thuế IRS (tiếng Anh)