Egzamen inatandi! Èske w kalifye pou yon kredi taks sou Edikasyon? - YouTube video text script

Klas la nan sesyon! Li lè pou aprann kijan taks kredi pou edikasyon ka ede peye pou edikasyon siperyè. Vizite irs.gov/education pou plis enfòmasyon.

Gen de taks kredi sou edikasyon ki ka ede konpanse pri edikasyon siperyè: Taks Kredi Opòtinite Ameriken an ak kredi aprantisaj pou tout lavi.

Sa yo ka ede si w ap ale nan kolèj, ap resevwa fòmasyon espesyalize pou travay, oswa si w ap ale nan lekòl gradye.

De taks kredi sa yo, ka kouvri depans edikasyon siperyè ou yo, ansanm ak depans mari, oswa madanm ou, oswa depandan ou yo.

Youn nan fason pou w konnen si w kalifye pou youn nan kredi sa yo, se itilize Asistan Taks Entèaktif sou sitwèb IRS la nan irs.gov/ita.

Pou w kalifye pou reklame youn nan kredi sa yo, ou menm, mari oswa madanm ou oswa depandan w dwe resevwa yon Fòm 1098-T nan men yon enstitisyon edikasyonèl ki kalifye. Gen eksepsyon nan egzijans sa a pou kèk elèv.

Pou reklame nenpòt nan de kredi sa yo, ou dwe ranpli Fòm 8863 epi ranpli li ak deklarasyon taks ou.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou taks kredi sou edikasyon sa yo, ki gen ladan règ elijiblite pou tou de, ale nan irs.gov/education.