Tiêu đề: Bài kiểm tra! Bạn có đủ điều kiện nhận Tín Thuế Giáo Dục không? - YouTube video text script

Lớp đang trong giờ học! Đã đến lúc tìm hiểu xem tín thuế giáo dục có thể giúp chi trả cho giáo dục đại học như thế nào. Hãy truy cập irs.gov/education để biết thêm thông tin.

Có hai khoản tín thuế giáo dục có thể giúp bù đắp cho phí giáo dục đại học: Tín Thuế Cơ Hội Người Mỹ và Tín Thuế Học Tập Trọn Đời.

Những điều này có thể hữu ích nếu bạn sắp vào đại học, được đào tạo nghề chuyên môn, hoặc học cao học.

Hai khoản tín thuế này có thể trang trải chi phí giáo dục đại học của bạn cũng như chi phí của vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của bạn.

Một cách để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận một trong hai khoản tín thuế này hay không là sử dụng Trợ Lý Thuế Tương Tác trên mạng web của IRS tại IRS.gov/ita.

Để đủ điều kiện yêu cầu một trong những khoản tín thuế này, bạn, vợ/chồng hoặc người phụ thuộc của bạn phải nhận được Mẫu 1098-T từ một cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Có những ngoại lệ đối với yêu cầu này cho một số học sinh.

Để yêu cầu một trong hai khoản tín thuế, bạn phải hoàn thành Mẫu 8863 và nộp cùng với tờ khai thuế của mình.

Để biết thêm thông tin về các khoản tín thuế giáo dục này, bao gồm các quy định về tính đủ điều kiện cho cả hai, hãy tham khảo IRS.gov/education.