Gid Peryòd Fiskal: Opsyon pèman elektwonik ak akò disponib pou kontribyab ki dwe yo

IR-2022-63, 22 mas 2022 ― Jodi a Sèvis Revni Entèn raple kontribyab ki dwe taks yo gen plizyè fason yo kapab peye epi gen opsyon pou anpil moun ki pa ka peye tout taks yo dwe yo okonplè avan dat limit taks avril la.

Gid peryòd Fiskal: Minimize anprent sibènetik pwoteje enfòmasyon pèsonèl sou Entènèt

IR-2022-60, 16 mas 2022 — Jodi a Sèvis Revni Entèn ankouraje kontribyab yo pou yo byen pwoteje tèt yo kont eskwokri ak fwod yo sipoze byen sekirize òdinatè, tablèt ak telefòn yo.

Tax Time Guide: Saving for retirement? IRA contributions for 2021 can be made until April 18

IR-2022-52, March 8, 2022 — The Internal Revenue Service reminds taxpayers they may be able to claim a deduction on their 2021 tax return for contributions to their Individual Retirement Arrangement (IRA) made through April 18, 2022.

Gid peryòd fiskal: IRS ap raple kontribyab yo pou yo rapòte revni yo fè nan ti travay (gig economy) yo, tranzaksyon monnen vityèl yo, revni ak aktif ki soti aletranje yo

IR-2022-45, 1ye mas 2022 — Sèvis Revni entèn ap raple kontribyab yo obligasyon yo genyen ki gen pou wè ak deklarasyon ak prelèvman taks potansyèl konsènan ti travay (gig economy) yo reyalize yo, tranzaksyon yo reyalize ak lajan vityèl yo, ak revni yo touche oswa aktif yo posede ki soti aletranje.

Gid peryòd fiskal: Itilize zouti kote ranbousman mwen an? oswa aplikasyon IRS2Go pou tcheke estati ranbousman taks yo

IR-2022-43, 24 fevriye 2022 — Sèvis Revni Entèn raple kontribyab yo Jodi a, fason ki pi rapid ak pi fasil pou tcheke ranbousman taks yo se lè yo sèvi avèk zouti Kote Ranbousman Mwen an? ki sou sit IRS.gov la oswa ak aplikasyon mobil IRS2Go a.

Gid peryòd fiskal: IRS.gov se premye kote pou w ale lèw bezwen èd nan sa ki gen pou wè ak taks

IR-2022-35, 16 fevriye 2022 — Sèvis Revni Entèn raple kontribyab yo, sit entènèt IRS.gov, ta dwe premye kote pou yo ale lè y ap chèche enfòmasyon ak èd ki gen pou wè ak taks federal yo.

Gid peryòd fiskal: Chanjman nan plan sekou gouvènman ameriken an ka ranfòse ranbousman yo pou anpil fanmi; sitwayen yo sipoze fè deklarasyon taks yo menm si yo pa t konn fè sa depi plizyè ane

IR-2022-29, 8 fevriye 2022 — Jodia, sèvis revni entèn ankouraje sitwayen ameriken yo pou yo fè yon deklarasyon taks sou revni federal pou ane 2021an pou yo kapab benefisye bon jan avantaj taks ki nan plan sekou gouvènman ameriken an ak lòt lejislasyon resan yo.

Gid Peryòd Enpo: Konsiderasyon enpòtan anvan depo yon deklarasyon enpo 2021

IR-2022-23, 1ye fevriye, 2022 — Kòm sezon taks 2022 a louvri kounya, Sèvis Revni Entèn nan raple kontribyab yo pou yo asire yo gen sa yo gen bezwen anvan yo depoze oubyen konsidere resous gratis ki disponib yo pou ede yo òganize yo.

Tax Time Guide 2021

Guide to tax filing season for individual taxpayers.

Tax Time Guide 2020

Guide to tax filing season for individual taxpayers.

Tax Time Guide 2019

Guide to tax filing season for individual taxpayers.

Tax Time Guide 2018

Guide to the 2018 filing season for taxpayers.

Tax Time Guide 2017

Guide to the 2017 filing season for taxpayers.

Tax Time Guide 2016

Guide to the 2016 filing season for taxpayers.

Tax Time Guide 2015

Guide to the 2015 filing season for taxpayers.