Plan Sovtaj Ameriken an genyen avantaj fiskal retwoaktif ki kapab ede kontribyab yo

Konsèy sou taks pou COVID 2021-74, May 25, 2021

IRS ap raple kontribyab ki poko janm deklare yo, genyen plizyè pwovizyon nan Plan Sovtaj Ameriken an ki afekte deklarasyon enpo 2020 yo. 

Yon pwovizyon retire jiska $10 200 nan konpansasyon chomaj ki soti nan revni. Yon lòt pwovizyon benefisye anpil moun ki te achte kouvèti sante atravè swa Mache Asirans Sante federal la oswa Eta a. Lwa a gen ladan yon twazyèm tou Peman Enpak Ekonomik yo (an anglè), ki pral jwenn Ameriken kalifye yo aktyèlman, ki egal jeneralman ak $1 400 pa pèsòn pou majorite moun yo. IRS la ap bay deklaran kalifye yo avantaj sa yo otomatikman.

Majorite kontribyab ki te deja fè deklarasyon enpo 2020 yo pa ta dwe fè deklarasyon amande, fè reklamasyon ranbousman, oswa kontakte IRS la konsènan jwenn avantaj fiskal sa yo ki fenk pwomilge yo.

Aksyon sa yo p ap fè yon ranbousman ki gen pou fèt ale pi rapid. An reyalite, yo te ka menm ralanti yon reklamasyon ranbousman ki la deja.

Kèk konpansasyon chomaj pa gen taks sou yo pou anpil moun

Pou ane fiskal 2020 an sèlman, premye $10 200 konpansasyon chomaj la pa gen taks pou majorite fwaye yo. Avantaj fiskal sa disponib sèlman pou sila yo ki gen revni brit ajiste yo ki pi ba $150 000 nan 2020 an. Menm plafon revni an aplike pou tout kondisyon fiskal yo.

Sa vle di kalifye sa yo ki potko fè yon deklarasyon 2020 ka eskli premye $10 200 konpansasyon chomaj yo te resevwa apati revni yo a epi peye taks sèlman sou diferans lan. Pou koup yo, esklizyon $10 200 a aplike pou chak konjwen. Kontribyab kapab vizite IRS.gov pou detay yo (an anglè).

Pou tout kontribyab kalifye ki deja fè yon deklarasyon epi ki te rapòte konpansasyon chomaj total yo a kòm revni, IRS la ap ajiste deklarasyon yo an otomatikman epi ba yo avantaj fiskal sa a. Dapre ajisteman sa a, y ap bay ranbousman yo nan Me e y ap kontinye jis nan sezon lete a. Montan ranbousman yo ap varye e se pa tout ajisteman k ap bay yon ranbousman.

Ranbousman eksè avans kredi enpo prim yo sispann

Kontribyab ki te achte asirans sante atravè Mache Asirans Sante federal la oswa Eta a pou asirans nan 2020 pa bezwen ranbouse eksè avans kredi enpo prim 2020 yo a e y ap bezwen atache Fòm 8962, Kredi Enpo Prim (an anglè), lè yo fè deklarasyon 2020 yo pou reklame yon kredi adisyonèl sèlman. Yo ka itilize Fòm 8962 pou kalkile montan Kredi Enpo Prim nan (PTC, Premium Tax Credit) yo kalifye pou li a dapre enfòmasyon fiskal 2020 yo a epi rekonsilye li avèk Avans Kredi Enpo Prim (APTC, Advance Premium Tax Credit) ki te peye pou yo atravè Mache a. Si PTC ki baze sou enfòmasyon 2020 yo a plis pase APTC a, yo ka reklame yon kredi enpo prim nèt sou Fòm 8962 epi yo dwe soumèt Fòm 8962 lè yo fè deklarasyon enpo 2020 yo a.

Sepandan, si APTC a te plis pase PTC valab yo a ki baze sou enfòmasyon fiskal 2020 yo a, yo rekonèt kòm eksè APTC a, nouvo lwa a sispann ekzijans pou ranbouse eksè APTC a pou 2020 an. Sa vle di kontribyab ki gen eksè APTC pou 2020 yo pa bezwen rapòte eksè APTC a oswa soumèt Fòm 8962 a.

Kontribyab ki te deja deklare pa ta dwe fè yon deklarasyon enpo amande. IRS la ap redui montan ranbousman a zewo (0) pou tout moun ki te deja rapòte eksè APTC pou 2020 an, otomatikman. Anplis, ajans lan ap ranbouse tout moun ki te deja ranbouse eksè APTC 2020 yo an lè yo te deklare a, otomatikman.

Pi bon mwayen pou tout kontribyab yo swiv evolisyon lwa fiskal la se verifye sou IRS.gov tanzantan.

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an angle)