Konprann ki lè IRS ka ofri soulajman enpo ki gen rapò ak katastwòf; dispozisyon fiskal espesyal yo disponib pou moun ak biznis ki afekte nan katastwòf ki gen deklarasyon federal

FS-2024-17, me 2024

Chak ane, nasyon an wè plizyè douzèn gwo katastwòf oswa ijans rive nan diferan pati nan peyi a. Internal Revenue Service fè sa yon priyorite pou ede kontribyab ak biznis ki nan bezwen yo, epi ajans lan travay kole kole ak lòt ajans federal nan moman dezas.

Men kèk baz sou soulajman fiskal administratif IRS ofri pou ede kontribyab, ak biznis yo.

Kilè IRS ka ofri soulajman enpo administratif?

Gen diferan kalite deklarasyon katastwòf, epi IRS bay sekou lè yo bay yon deklarasyon mezi ijans pou sipòte efò gouvènman an pou bay sèvis ijans. IRS bay soulajman tou lè yo bay yon deklarasyon gwo katastwòf, li ofri “Asistans Endividyèl”, ki pèmèt moun ak fanmi yo aplike nan Ajans Federal Jesyon Ijans pou sèvis finansye ak dirèk sèvis. Deklarasyon sa yo diferan de yon deklarasyon gwo katastwòf ki ofri sèlman "Asistans Piblik" pou antite gouvènmantal ak òganizasyon ki pa gen objektif likratif, sa pa tipikman deklanche soulajman fiskal administratif IRS.

Apre prezidan an te siyen swa yon deklarasyon mezi ijans oswa yon deklarasyon gwo katastwòf ki ofri Asistans Endividyèl nan omwen yon zòn yo nonmen nan deklarasyon an, IRS bay soulajman administratif fiskal pou katastwòf nan tout zòn ki nan deklarasyon an. Soulajman sa a bay plis tan pou moun ak biznis ki afekte nan yon katastwòf ki te deklare federalman, pou yo ranpli deklarasyon, peye enpo ak respekte lòt dat limit enpo yo.

Kontribyab ki elijib pou soulajman enpo

Kontribyab ki ka elijib pou soulajman enpo pou katastwòf yo enkli:

  • Nenpòt moun ki gen rezidans prensipal nan yon zòn katastwòf ki kouvri, ak konjwen li, si yo ranpli ansanm.
  • Biznis oswa antrepriz endividyèl ki gen biznis prensipal li nan yon zòn katastwòf ki kouvri a.
  • Travayè sekou ki afilye ak òganizasyon gouvènman an, òganizasyon san bi likratif oswa òganizasyon charitab k ap ede nan yon zòn katastwòf ki kouvri a.
  • Moun ki pa nan yon zòn dezas la men ki gen dosye enpo yo nan yon zòn katastwòf la, epi yo bezwen dosye sa yo pou respekte sèten dat limit.
  • Nenpòt vizitè nan yon zòn katastwòf ki kouvri ki te mouri oswa blese nan katastwòf la, oswa nenpòt lòt moun IRS detèmine ki afekte nan yon dezas federal deklare.

Resous pou katastwòf

Pou dispozisyon soulajman enpo aktyèl, chèche Alèjman fiskal pou sitiyasyon katastwofik epi vizite Around the nation (an anglè) pou jwenn nouvèl IRS sou sekou pou katastwòf espesifik nan eta ki afekte nan katastwòf yo. Jwenn resous pou preparasyon ak rekiperasyon pou katastwòf. Resous ki anba yo bay enfòmasyon enpòtan pou moun ak biznis ki afekte nan katastwòf yo.