Am hiểu khi nào IRS có thể cung cấp miễn giảm thuế liên quan đến thiên tai; các điều khoản thuế đặc biệt có hiệu lực đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các thảm họa được liên bang công bố

FS-2024-17, tháng 5, 2024

Mỗi năm, cả nước chứng kiến hàng chục thảm họa lớn hoặc trường hợp khẩn cấp xảy ra ở các vùng khác nhau trên đất nước. Sở Thuế Vụ ưu tiên giúp đỡ người đóng thuế và doanh nghiệp gặp khó khăn, đồng thời cơ quan này hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên bang khác trong thời điểm xảy ra thảm họa.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về miễn giảm thuế hành chính do IRS cung cấp để giúp người đóng thuế và doanh nghiệp.

Khi nào IRS có thể miễn giảm thuế hành chính?

Có nhiều loại tuyên bố thảm họa khác nhau và IRS sẽ cung cấp miễn giảm khi tuyên bố về các biện pháp khẩn cấp được ban hành nhằm bổ sung cho các nỗ lực của chính phủ để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp. IRS cũng cung cấp miễn giảm khi một tuyên bố về thảm họa lớn cung cấp “Individual Assistance” (Hỗ trợ Cá nhân)” được ban hành, cho phép các cá nhân và hộ gia đình nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang để nhận các dịch vụ tài chính và trực tiếp. Những tuyên bố này khác với tuyên bố về thảm họa lớn chỉ cung cấp “Public Assistance” (Hỗ trợ công cộng) cho các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận, thường không kích hoạt việc miễn giảm thuế hành chính của IRS.

Sau khi tổng thống ký tuyên bố về các biện pháp khẩn cấp hoặc tuyên bố về thảm họa lớn cung cấp Hỗ trợ Cá nhân tại ít nhất một quận có tên trong tuyên bố, IRS sẽ cung cấp miễn giảm thuế thiên tai hành chính cho tất cả các khu vực được liệt kê trong tuyên bố. Việc miễn giảm này giúp các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thảm họa được liên bang tuyên bố có thêm thời gian để khai thuế, trả thuế và đáp ứng các thời hạn thuế khác.

Người đóng thuế đủ điều kiện được miễn giảm thuế

Những người đóng thuế có thể đủ điều kiện được miễn giảm thuế thiên tai bao gồm:

  • Bất kỳ ai có nơi cư trú chính nằm trong khu vực thiên tai và vợ/chồng của họ, nếu khai chung hồ sơ thuế.
  • Các doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp cá thể có địa điểm kinh doanh chính nằm trong khu vực bị thiên tai.
  • Nhân viên cứu trợ liên kết với các tổ chức chính phủ, phi lợi nhuận hoặc từ thiện giúp đỡ trong khu vực thiên tai.
  • Những người không sống trong khu vực thảm họa nhưng có hồ sơ thuế ở khu vực thảm họa và họ cần những hồ sơ đó để đáp ứng thời hạn nhất định.
  • Bất kỳ cá nhân nào đến thăm khu vực thiên tai được bảo hiểm đã thiệt mạng hoặc bị thương do thảm họa hoặc bất kỳ người nào khác được IRS xác định là bị ảnh hưởng bởi thảm họa được liên bang tuyên bố.

tài nguyên thiên tai

Để biết các điều khoản miễn giảm thuế hiện hành, hãy tìm kiếm Miễn giảm thuế trong các tình huống thiên tai và truy cập Trên toàn quốc (tiếng Anh) để biết các bản tin miễn giảm do thiên tai của IRS cụ thể cho các tiểu bang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tìm tài nguyên để chuẩn bị và khắc phục thảm họa. Các nguồn tài nguyên dưới đây cung cấp thông tin có giá trị cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thảm họa.