Sa kontribyab yo bezwen konnen konsènan fè paman enpo kalkile pou 2021

IRS Tax Tip 2021-118, 12 dawou 2021

Pwopriyetè ti biznis yo, moun k ap travay ak tèt yo, ak salarye yo ta dwe mande tèt yo si yo pa ta dwe fè peman enpo kalkile pou ane sa a. Lè yo fè sa, sa kapab ede yo evite yon bil fiskal yo pa t atann ak yon pennalite ki posib lè yo deklare lòt ane.

Kontribyab ki gen chèk k ap antre yo gen anplwayè yo ki fè prelèvman taks sou chèk yo. Sa ede kouvri taks anplwaye a dwe yo. Yon lòt kote, kèk kontribyab gen revni prelèvman pa ka fèt sou li. Pou pwopriyetè ti biznis yo ak moun k ap travay ak tèt yo, sa konn vle di pou yo fè peman enpo kalkile chak trimès.

Men kèk detay konsènan peman enpo kalkile yo:

  • Jeneralman, kontribyab yo bezwen fè peman enpo kalkile yo si yo atann y ap dwe $1,000 oswa plis lè yo depoze deklarasyon enpo 2021 yo a, apre yo fin ajiste pou prelèvman yo.
  • IRS la ankouraje tout moun ki nan sitiyasyon sa pou yo itilize Estimatè Prelèvman Taks la sou IRS.gov pou verifye prelèvman yo. Si estimatè vle montre gen yon chanjman, kontribyab la kapab soumèt yon nouvo Fòm W-4 (an anglè) PDF bay anplwayè a.
  • Apre pwopriyetè ti biznis yo ak moun k ap travay ak tèt yo, lòt moun ki bezwen fè peman kalkile yo se pwopriyetè inik yo, patnè yo ak aksyonè nan sosyete yo. Souvan, moun ki enplike nan ekonomi pataj ladan tou.
  • Jeneralman, sosyete yo dwe fè peman sa yo si yo atann y ap dwe $500 oswa plis nan deklarasyon enpo 2021 yo a.
  • Apre enpo sou revni an, kontribyab yo kapab peye lòt enpo yo atravè peman enpo kalkile yo. Sa gen ladan enpo sou travay endepandan yo ak lòt enpo minimòm nan.
  • De (2) dènye dat limit pou peye peman kalkile 2021 yo se 15 septanm 2021 ak 15 janvye 2022.
  • Kontribyab yo kapab gade fòm sa yo pou detay sou kòman pou yo kalkile peman yo:
  • Kontribyab yo kapab vizite IRS.gov pou yo jwenn opsyon peman enpo kalkile yo. Tankou:
  • Yon moun ki peye twò piti enpo (an anglè) PDF nan prelèvman, peman enpo kalkile, oswa yon melanj de (2) yo ka dwe yon pennalite. Nan kèk ka, pennalite a ka aplike si peman enpo kalkile a fèt anreta. Pennalite a ka aplike menmsi yo dwe kontribyab la yon ranbousman.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)