Kisa dwa pou konteste pozisyon IRS la epi pou yo tande w vle di pou kontribyab yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-64, 9 Me 2023

IRS la vle pou chak grenn kontribyab byen konnen epi konprann dwa yo pou lè y ap gen bezwen travay ak IRS la nan dosye pèsonèl ki gen pou wè ak fiskalite. Yo rekonèt koleksyon 10 dwa fondamantal sa yo kòm Deklarasyon Dwa Kontribyab la. Nan lis sa gen dwa pou konteste pozisyon IRS la epi pou yo tande w ki enkli ladan li. Men plis enfòmasyon sou sa dwa sa a vle di pou kontribyab yo.

Kontribyab yo genyen dwa pou:

 • Leve objeksyon.
 • Bay lòt dokiman an repons a aksyon fòmèl oswa sa IRS pwopoze.
 • Atann pou IRS la konsidere objeksyon yo alè.
 • Fè IRS konsidere tout dokiman sipò san pèdi tan e san patipri.
 • Resevwa yon repons si IRS la pa dakò ak pozisyon yo a.

Men kèk bagay espesifik dwa sa a bay kontribyab yo.

 • Nan kèk ka, IRS la ap fè yon kontribyab konnen ke deklarasyon enpo yo a gen yon erè matematik oswa yon erè ekriti. Si sa rive, kontribyab la:
  • Gen 60 jou pou di IRS la ke yo pa dakò.
  • Ta dwe bay kopi tout dosye ki kapab ede korije erè a.
  • Ka rele nimewo ki endike sou lèt la oswa fakti a pou asistans.
  • Ka atann pou ajans lan fè ajisteman ki nesesè nan kont yo epi voye yon koreksyon si IRS la defann pozisyon kontribyab la.
    
 • Men sa ki ap rive si IRS la pa dakò ak pozisyon kontribyab la:
  • Ajans lan pral soti yon avi k ap pwopoze yon ajisteman enpo. Sa a se yon lèt ki vini nan lapòs.
  • Avi sa a bay kontribyab la dwa pou konteste ajisteman yo pwopoze a.
  • Kontribyab la fè kontestasyon sa a lè li depoze yon petisyon nan peyi Etazini. Tribinal Fiskal. An jeneral, kontribyab la dwe depoze petisyon an nan lespas 90 jou apre dat avi a, oswa 150 jou si yo adrese li andeyò Etazini.
    
 • Kontribyab yo ka soumèt dokiman epi fè objeksyon pandan yon odit. Si IRS la pa dakò ak pozisyon kontribyab la, ajans lan ap soti yon avi ki eksplike poukisa li ap ogmante enpo a. Anvan li peye enpo a, kontribyab la gen dwa pou fè yon petisyon nan Tribinal Fiskal Etazini an epi konteste desizyon ajans lan.
   
 • Nan kèk sikonstans, IRS la dwe bay yon kontribyab yon opòtinite pou li fè yon odyans ak Biwo Apèl endepandan anvan li pran aksyon ranfòsman pou kolekte dèt enpo a. Aksyon sa yo genyen ladan yo, prelèvman sou kont labank kontribyab la imedyatman apre li fin ranpli yon avi sou privilèj fiskal federal nan lokal apwopriye pou deklarasyon nan eta. Si kontribyab la pa dakò ak desizyon Biwo Dapèl yo, yo ka fè yon petisyon pou Etazini Tribinal Fiskal.

Plis Enfòmasyon: