Planifikasyon fiskal pou tout ane a: Tout kontribyab yo ta dwe konprann kalifikasyon pou kredi ak dediksyon yo

Konsèy Fiskal IRS 2022-95, 22 Jen 2022

Kredi ak dediksyon taks yo kapab ede diminye montan taks ou dwe. Tout kontribyab yo ta dwe kòmanse planifikasyon yo kounyeya pou yo ka pwofite de kredi ak dediksyon yo kalifye pou yo a lè yo depoze deklarasyon taks federal sou revni 2022 yo a lòt ane.

Men kèk bagay ki kapab ede kontribyab yo avèk planifikasyon fiskal pou tout ane yo a:

  • Revni Brit Ajiste oswa AGI se revni brit total yon kontribyab mwens dediksyon espesifik yo ki kapab redui revni kontribyab la anvan yo kalkile taks li dwe. Se apati de AGI a y ap kalkile taks yon kontribyab ak detèmine si li kalifye pou yon seri kredi ak dediksyon k ap kapab ede diminye fakti taks li.
  • Revni taksab (an anglè) yon kontribyab se AGI kontribyab la mwens dediksyon estanda (an anglè) oswa dediksyon detaye yo (an anglè), selon montan ki pi gwo a.
  • Dediksyon estanda a se montan fiks an dola ki redui revni ki gen taks sou li a. Majorite kontribyab yo genyen yon chwa pou yo swa pran yon dediksyon estanda oswa detaye dediksyon yo epi itilize opsyon k ap redwi taks yo pi plis la.
  • Lè yo reklame kredi fiskal yo kòmsadwa, kredi taks (an anglè) yo kapab redwi taks yo dwe oswa ogmante ranbousman yo.
  • Gen kredi taks, tankou kredi taks sou revni ou rantre, ranbousab, sa ki vle di, yon kontribyab kapab jwenn lajan yo ranbouse li menm si li pa dwe okenn taks.
  • Pou yo reklame yon dediksyon oswa yon kredi, kontribyab yo ta dwe konsève done k ap montre yo kalifye pou sa.

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)