Lập kế hoạch thuế quanh năm: Tất cả những người đóng thuế nên hiểu về khả năng đủ điều kiện cho các khoản tín thuế và khấu trừ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-95, ngày 22 tháng 6 năm 2022

Các khoản tín thuế và khấu trừ có thể giúp giảm số tiền thuế nợ. Tất cả những người đóng thuế nên bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ để tận dụng các khoản tín thuế và khấu trừ mà họ đủ điều kiện khi họ khai thuế thu nhập liên bang năm 2022 vào năm tới.

Dưới đây là một số dữ kiện có thể giúp người đóng thuế lập kế hoạch thuế quanh năm:

  • Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh, hoặc AGI, là tổng thu nhập của người đóng thuế trừ đi các khoản khấu trừ cụ thể có thể làm giảm thu nhập của người đóng thuế trước khi tính thuế nợ. AGI là điểm khởi đầu để tính thuế và xác định khả năng đủ điều kiện của người đóng thuế đối với các khoản tín thuế và khấu trừ nhất định mà có thể giúp giảm hóa đơn tính thuế của họ.
  • Thu nhập chịu thuế (tiếng Anh) là AGI của người đóng thuế trừ đi mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn (tiếng Anh) hoặc các khoản khấu trừ được liệt kê, tùy theo giá trị nào lớn hơn.
  • Mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn là một số tiền định sẵn làm giảm thu nhập chịu thuế. Hầu hết những người đóng thuế có thể chọn sử dụng mức khấu trừ thuế tiêu chuẩn hoặc liệt kê các khoản khấu trừ của mình và sử dụng tùy chọn giảm được nhiều thuế nhất.
  • Việc yêu cầu các khoản tín thuế (tiếng Anh) một cách thích hợp có thể làm giảm số thuế nợ và tăng tiền hoàn thuế.
  • Một số khoản tín thuế, như tín thuế thu nhập kiếm được, được hoàn lại, có nghĩa là người đóng thuế đủ điều kiện có thể được hoàn lại tiền ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào.
  • Để yêu cầu một khoản khấu trừ hoặc tín thuế, người đóng thuế nên lưu giữ hồ sơ cho thấy họ đủ điều kiện nhận khoản đó.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)