Gade Enfòmasyon sou Kont ou

Kont Anliy se yon sistèm anliy ki pèmèt ou aksede a enfòmasyon sou kont endividyèl ou an tout sekirite.

Konekte sou Kont Anliy ou (an anglè)

Si ou gen kesyon sou kijan pou kreye yon kont, vizite Aksè Sekirize : Kijan pou ou Enskri pou Kèk Zouti Èd pou tèt ou Anliy.

Ou ka gade :

 • Montan total ou dwe, ansanm ak detay sou balans pa ane
 • Istorik pèman ou ak pèman regilye oswa an atant
 • Enfòmasyon kle nan dènye deklarasyon enpo ou te fè
 • Detay sou plan pèman w, si ou gen yonn
 • Kopi dijital pou seleksyone avi yo nan IRS la
 • Pèman Enpak Ekonomik ou yo, si genyen
 • Adrès ki nan dosye ou
 • Demann otorizasyon pwofesyonèl enpo yo

Ou kapab tou :

 • Fè yon pèman anliy
 • Gade opsyon pèman anliy yo epi fè demann yon plan via akò pèman Anliy lan
 • Ale nan Resevwa Transkripsyon pou w gen Aksè ak Dosye Fiskal ou yo
 • Aksepte oswa refize demann otorizasyon pwofesyonèl enpo yo

 Tanpri, remake :

 • Balans ou p ap mizajou pou plis pase yon sèl fwa nan 24 è, dabitid nan lannwit.
 • Chèk oswa pèman pou kòmand lajan ka pran jiska 3 semenn pou yo parèt sou kont ou.

Pou plis èd, gade Kesyon yo Poze Souvan Apwopo Kont Anliy (an anglè) nou an.


Zouti sa disponib nan lè sa yo:

 • Lendi 6:00 a.m. pou Samdi 9:00 p.m. ET
 • Dimanch 10 :00 a.m. pou minwi (Pi ta toujou, nan kèk okazyon, pou antretyen)

Aksesiblite

Gen pwoblèm konpatiblite avèk teknoloji pou asistans yo. Ale nan gid aksesiblite (an anglè) a pou ou jwenn èd si w ap itilize yon lektè ekran, yon loup oswa yon lojisyèl a kòmann vokal.

Avi : Itlizatè iOS11, macOS10.12, ak macOS10.13VoiceOver yo ka rankontre kèk difikilte lè y ap ouvri aplikasyon an. Si sa rive w, silvouplè ale nan seksyon «Lòt fason pou ou jwenn enfòmasyon sou kont ou».

Lòt fason pou w jwenn enfòmasyon sou kont ou

Ou bezwen Peye?

Gade opsyon pèman ou yo.
 

E Si Mw Pa Peye?

Nou ka antreprann yon seri aksyon pou koleksyone taks ou pa peye yo.

Pran plis ransèyman sou rekouvreman taks eak dwa legal ou genyen (an Anglè)