Ai có thể sử dụng Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế?

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế là một tổ chức độc lập thuộc IRS; nhân viên của tổ chức này hỗ trợ người đóng thuế đang gặp khốn khó về mặt kinh tế, đang tìm người giúp giải quyết vấn đề thuế má không thể xử trí theo phương thức bình thường, hoặc nghĩ rằng thủ tục hay cơ chế của IRS không có làm việc như mong đợi. Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn được trợ giúp theo Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế nếu:

  • Quý vị đang gặp khốn khó về mặt kinh tế hoặc phải chịu chi phí khá cao (kể cả thù lao cho người đại diện chuyên nghiệp),
  • Quý vị bị trì hoãn lâu hơn 30 ngày trong quá trình giải quyết vấn đề thuế má, hoặc
  • Quý vị chưa nhận được hồi đáp hoặc thư báo kết quả giải quyết vấn đề rắc rối dù đã đến hạn chót do IRS hẹn định.

Dịch vụ này miễn phí, kín đáo, được thực hiện phù hợp với nhu cầu của quý vị, và phục vụ cả doanh thương lẫn cá nhân. Có ít nhất một Giúp Đỡ về Thuế Viên Địa Phương ở mỗi tiểu bang, kể cả ở Puerto Rico và Quận Columbia. Vì các Biện Hộ Viên đều là nhân viên của IRS nên họ biết rõ hệ thống thuế vụ và cách khai tỉ mỉ trong đó. Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn thì sẽ có Biện Hộ Viên thông thạo phục vụ riêng, và người này sẽ:

  • Lắng nghe hoàn cảnh của quý vị,
  • Giúp quý vị hiểu phải làm những gì để giải quyết xong xuôi, và
  • Theo sát quý vị trong mỗi giai đoạn thực hiện cho đến khi giải quyết xong vấn đề rắc rối.

Nên liên lạc với Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế.