Các khoản khấu trừ đóng góp từ thiện

Tạm thời ngừng giới hạn về đóng góp từ thiện

Trong hầu hết các trường hợp, số tiền đóng góp từ thiện bằng tiền mặt mà người nộp thuế có thể khấu trừ trong Bản khai A dưới dạng khoản khấu trừ theo từng khoản được giới hạn ở một tỷ lệ phần trăm (thường là 60 phần trăm) trên tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của người đóng thuế. Các khoản đóng góp đủ tiêu chuẩn không phải chịu giới hạn này. Các cá nhân có thể khấu trừ các khoản đóng góp đủ điều kiện lên đến 100 phần trăm tổng thu nhập đã điều chỉnh của họ. Một công ty có thể khấu trừ các khoản đóng góp đủ điều kiện lên đến 25 phần trăm thu nhập chịu thuế của mình. Các khoản đóng góp vượt quá số tiền đó có thể được chuyển sang năm thuế tiếp theo. Để đủ điều kiện, khoản đóng góp phải là:

 • một khoản đóng góp bằng tiền mặt;
 • được thực hiện cho một tổ chức đủ điều kiện;
 • được thực hiện trong năm lịch 2020

Các khoản đóng góp bằng tài sản không dùng tiền mặt không đủ điều kiện hưởng sự cứu trợ này. Người nộp thuế vẫn có thể yêu cầu khoản đóng góp không dùng tiền mặt như một khoản khấu trừ, theo các giới hạn thông thường.

Trang Giảm nhẹ gánh nặng thuế do vi-rút corona và Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh) cung cấp thông tin về trợ giúp thuế cho người nộp thuế, doanh nghiệp, các tổ chức được miễn thuế và những người khác - bao gồm cả các chương trình y tế - bị ảnh hưởng bởi vi-rút corona (COVID-19).

Tạm thời tăng giới hạn đóng góp hàng hóa thực phẩm

Có một quy định đặc biệt cho phép các doanh nghiệp khấu trừ tăng thêm đối với các khoản đóng góp hàng hóa thực phẩm để chăm sóc người bệnh, người nghèo hoặc trẻ sơ sinh. Số tiền các khoản đóng góp từ thiện bằng hàng hóa thực phẩm mà người đóng thuế doanh nghiệp có thể khấu trừ theo quy định này được giới hạn ở một tỷ lệ phần trăm (thường là 15 phần trăm) tổng thu nhập ròng hoặc thu nhập chịu thuế của người đóng thuế. Đối với các khoản đóng góp hàng hóa thực phẩm vào năm 2020, người nộp thuế doanh nghiệp có thể khấu trừ các khoản đóng góp đủ tiêu chuẩn lên tới 25 phần trăm tổng thu nhập ròng của họ từ tất cả các hoạt động thương mại hay kinh doanh mà dùng để thực hiện các khoản đóng góp hoặc lên đến 25 phần trăm thu nhập chịu thuế của họ.

Trang Giảm nhẹ gánh nặng thuế do vi-rút corona và Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh) cung cấp thông tin về trợ giúp thuế cho người nộp thuế, doanh nghiệp, các tổ chức được miễn thuế và những người khác - bao gồm cả các chương trình y tế - bị ảnh hưởng bởi vi-rút corona (COVID-19).

Bài viết này giải thích chung các quy định về các khoản khấu trừ thuế thu nhập đối với các đóng góp từ thiện của cá nhân. Quý vị có thể tìm thấy một cuộc thảo luận toàn diện hơn về các quy định này trong Ấn phẩm 526, Đóng góp từ thiện (tiếng Anh) PDFẤn phẩm 561, Xác định giá trị của tài sản được quyên góp (tiếng Anh) PDF. Để biết thông tin về các yêu cầu về chứng minh và tiết lộ đối với các khoản đóng góp từ thiện, xin xem Ấn phẩm 1771 (tiếng Anh) PDF. Quý vị có thể nhận các ấn phẩm này miễn phí bằng cách gọi số 800-829-3676.

Quý vị có thể khấu trừ các khoản đóng góp từ thiện bằng tiền hoặc tài sản cho các tổ chức đủ điều kiện nếu quý vị khấu trừ từng khoản các khoản đóng góp của mình. Nhìn chung, quý vị có thể khấu trừ tối đa 50 phần trăm tổng thu nhập đã điều chỉnh của mình, nhưng các giới hạn 20 phần trăm và 30 phần trăm được áp dụng trong một số trường hợp. Công cụ Tìm kiếm tổ chức miễn thuế (tiếng Anh) sử dụng các mã số tình trạng khấu trừ (tiếng Anh) để xác định những giới hạn này.

Tổ chức đủ điều kiện

Quý vị có thể khấu trừ một khoản đóng góp từ thiện dành cho hoặc để sử dụng cho bất kỳ tổ chức nào sau đây mà mặt khác đủ điều kiện theo mục 170(c) của Bộ luật Thuế vụ:

 1. Thực thể thuộc sở hữu của tiểu bang hay Hoa Kỳ (hoặc phân khu chính trị), hoặc Hoa Kỳ hay Đặc khu Columbia, nếu được thực hiện riêng cho các mục đích công cộng;
 2. Quỹ cứu tế, công ty, quỹ tín thác, quỹ hoặc quỹ hỗ trợ được tổ chức hoặc tạo ra ở Hoa Kỳ hoặc thực thể thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, hoặc theo luật của Hoa Kỳ, bất kỳ tiểu bang nào, Đặc khu Columbia hoặc bất kỳ thực thể nào thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, và được tổ chức và hoạt động dành riêng cho các mục đích từ thiện, tôn giáo, giáo dục, khoa học hoặc văn học, hoặc để ngăn chặn hành vi tàn nhẫn đối với trẻ em hoặc động vật;
 3. Nhà thờ, giáo đường Do Thái hoặc tổ chức tôn giáo khác;
 4. Một tổ chức cựu chiến binh hoặc tổ chức hậu cần, phụ trợ, quỹ tín thác hoặc quỹ được tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc thực thể thuộc sở hữu của Hoa Kỳ;
 5. Một công ty cứu hỏa tình nguyện và phi lợi nhuận;
 6. Một tổ chức phòng thủ dân sự được thành lập theo luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương (điều này bao gồm các chi phí không được hoàn trả của các tình nguyện viên dân phòng có liên kết trực tiếp đến và chỉ xuất phát từ các dịch vụ tình nguyện của họ);
 7. Một hội huynh đệ (tiếng Anh) trong nước, hoạt động theo hệ thống chi nhánh, nhưng chỉ khi khoản đóng góp được sử dụng duy nhất cho mục đích từ thiện;
 8. Một công ty dịch vụ nghĩa trang phi lợi nhuận nếu các quỹ được dành riêng cho việc chăm sóc vĩnh viễn nghĩa trang nói chung chứ không phải một lô đất hoặc hầm mộ cụ thể, và điều này không thể thay đổi.

Thời gian đóng góp

Các khoản đóng góp phải thực sự được thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài sản khác trước khi kết thúc năm thuế để được khấu trừ, cho dù quý vị sử dụng phương pháp kế toán tiền mặt hay dồn tích.

Các khoản được khấu trừ

Nếu quý vị quyên góp tài sản không phải là tiền mặt cho một tổ chức đủ điều kiện thì quý vị thường có thể khấu trừ giá trị thị trường hợp lý của tài sản. Tuy nhiên, nếu tài sản đã được đánh giá cao về giá trị thì có thể phải thực hiện một số điều chỉnh.

Các quy tắc liên quan đến cách xác định giá trị thị trường hợp lý được thảo luận trong Ấn phẩm 561, Xác định giá trị của tài sản quyên góp (tiếng Anh) PDF.

Giới hạn đối với các khoản khấu trừ

Nhìn chung, các khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện có thể được khấu trừ tới 50 phần trăm tổng thu nhập đã điều chỉnh được tính toán mà không tính đến các khoản kết chuyển lỗ ròng từ công việc kinh doanh ngược về trước. Tuy nhiên, các khoản đóng góp cho một số quỹ tư nhân, tổ chức cựu chiến binh, hội huynh đệ và tổ chức dịch vụ nghĩa trang được giới hạn ở mức 30 phần trăm tổng thu nhập đã điều chỉnh (được tính toán mà không tính đến các khoản kết chuyển lỗ ròng từ công việc kinh doanh ngược về trước). Công cụ Tìm kiếm Tổ chức Miễn thuế (tiếng Anh) sử dụng các mã số tình trạng khấu trừ (tiếng Anh) để cho thấy những giới hạn này.

Mức giới hạn 50 phần trăm áp dụng cho (1) tất cả các tổ chức từ thiện công (tiếng Anh) (mã PC), (2) tất cả các quỹ do tư nhân quản lý (tiếng Anh) (mã POF), (3) một số quỹ tài trợ tư nhân (tiếng Anh) mà phân phối các khoản đóng góp họ nhận được cho các tổ chức từ thiện công và quỹ do tư nhân quản lý trong vòng 2-1/2 tháng sau năm nhận được khoản đóng góp, và (4) một số quỹ tài trợ tư nhân nhất định mà các khoản đóng góp cho họ được gộp vào một quỹ chung, và thu nhập cũng như số tiền gốc được trả cho các tổ chức từ thiện công.

Mức giới hạn 30 phần trăm áp dụng cho các quỹ tài trợ tư nhân (mã PF), ngoài những tổ chức đã đề cập trước đây đủ điều kiện cho mức giới hạn 50 phần trăm và áp dụng cho các tổ chức khác được mô tả trong phần 170(c) mà không đủ điều kiện hưởng mức giới hạn 50 phần trăm, chẳng hạn như các hội huynh đệ trong nước (mã LODGE).

Một giới hạn đặc biệt áp dụng cho một số quà tặng là tài sản thu được từ lợi nhuận đầu tư dài hạn.Có thể tìm thấy thảo luận về giới hạn đặc biệt đó trong Ấn phẩm 526, Đóng góp từ thiện (tiếng Anh) PDF.

Tổ chức nước ngoài

Các tổ chức được liệt kê trong công cụ Tìm kiếm Tổ chức Miễn thuế (tiếng Anh) có địa chỉ ở nước ngoài thường không phải là các tổ chức nước ngoài mà là các tổ chức được thành lập trong nước thực hiện các hoạt động ở nước ngoài. Các tổ chức này được đối xử giống như bất kỳ tổ chức trong nước nào khác về các giới hạn khấu trừ.

Các tổ chức nhất định có địa chỉ ở Canada được liệt kê có thể là tổ chức nước ngoài mà các khoản đóng góp chỉ được khấu trừ theo hiệp định thuế. Bên cạnh việc tuân theo các giới hạn tổng thể áp dụng cho tất cả các khoản đóng góp từ thiện của quý vị theo luật thuế của Hoa Kỳ, các khoản đóng góp từ thiện của quý vị cho các tổ chức Canada còn phải tuân theo giới hạn tỷ lệ phần trăm của Hoa Kỳ đối với các khoản đóng góp từ thiện, áp dụng cho nguồn thu nhập tại Canada của quý vị. Không được phép khấu trừ khoản đóng góp cho một tổ chức Canada nếu người đóng góp báo cáo không có thu nhập chịu thuế từ các nguồn ở Canada trên tờ khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ, như được mô tả trong Ấn phẩm 597 (tiếng Anh) PDF.

Ngoại trừ như đã nêu ở trên, các khoản đóng góp cho tổ chức nước ngoài không được khấu trừ.

Sự đáng tin cậy của công cụ Tìm kiếm Tổ chức Miễn thuế

Thủ tục Thu thuế 2011-33, 2011-25 I.R.B. 887 mô tả mức độ mà các nhà tài trợ và những người đóng góp có thể dựa vào việc liệt kê một tổ chức trong Ấn phẩm 78 điện tử và trích xuất Hồ sơ Chính về Doanh nghiệp của IRS để xác định khả năng khấu trừ của những khoản đóng góp cho tổ chức đó. Các nhà tài trợ và những người đóng góp có thể tiếp tục dựa vào dữ liệu của Ấn phẩm 78 có trong công cụ Tìm kiếm Tổ chức Miễn thuế (tiếng Anh) ở phạm vi tương tự được cung cấp trong Thủ tục Thu thuế 2011-33.

Các quy định về mức độ tin cậy tương tự áp dụng cho việc phân loại quỹ tài trợ của một tổ chức như xuất hiện trong danh sách liệt kê. Xin cũng xem Thủ tục Thu thuế 89-23 (tiếng Anh) PDF.

Thông tin bổ sung: