Những thay đổi quan trọng về Tín Thuế Trẻ Em đang giúp nhiều gia đình nhận được khoản ứng trước của tín thuế:

 • Một nửa tổng số tiền tín thuế sẽ được ứng trước và đang được trả hàng tháng. Xem lịch ngày thanh toán.
 • Quý vị sẽ yêu cầu một nửa số tiền còn lại khi nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2021.

Các khoản tiền ứng trước được gửi tự động đến những người đủ điều kiện. Quý vị không cần thực hiện bất kỳ hành động nào nếu chúng tôi có thông tin thuế của quý vị.

 

Ai Đủ Điều Kiện nhận Tiền Ứng Trước

Để đủ điều kiện nhận tiền ứng trước của Tín Thuế Trẻ Em, quý vị (và vợ/chồng của quý vị, nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế) phải:

 • Nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 và yêu cầu nhận Tín Thuế Trẻ Em trên tờ khai; hoặc
 • Cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý vị trong năm 2020 để nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bằng cách sử dụng công cụ Người Không Khai Thuế: Nhập Thông Tin Chi Trả Tại Đây hoặc
 • Cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý vị trong năm 2021 bằng cách sử dụng công cụ dành cho Người Không Khai Thuế: GửiThông Tin của Quý Vị; và
 • Nhà ở chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm (50 tiểu bang và Đặt Khu Columbia) hoặc khai thuế chung với người phối ngẫu có nhà ở chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm; 
 • Một trẻ đủ điều kiện dưới 18 tuổi vào cuối năm 2021 và có số An Sinh Xã Hội hợp lệ; 
 • Có tổng lợi tức kiếm được thấp hơn các hạn mức lợi tức nhất định.

Quản Lý Các Khoản Thanh Toán

Sử dụng công cụ này để:

 • Kiểm tra xem quý vị đã đăng ký để nhận các khoản ứng trước chưa
 • Hủy đăng ký để ngừng nhận các khoản ứng trước
 • Cập nhật tài khoản ngân hàng và địa chỉ gửi thư của quý vị
 • Cập nhật tổng thu nhập được điều chỉnh đã sửa đổi của quý vị nếu nó thay đổi vào năm 2021
 • Xem các khoản thanh toán của quý vị 

Trong những tuần tới, quý vị sẽ có thể thực hiện các cập nhật khác ảnh hưởng đến thanh toán của mình. 

Quản Lý Các Khoản Thanh Toán

Người Không Khai Thuế: Nộp Thông Tin Của Quý Vị

Nếu quý vị không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế và chưa cung cấp cho chúng tôi thông tin của quý vị, quý vị sẽ cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cơ bản để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em.

Nhập Thông Tin Của Quý Vị

Kiểm Tra Xem Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không

Kiểm tra xem  quý vị có đủ điều kiện để nhận các khoản ứng trước hay không.

Sử Dụng Trợ Lý Đủ Điều Kiện