Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Thông Tin Khai Thuế Năm 2021

Lấy tổng số tiền các khoản ứng trước của quý vị và số trẻ đủ điều kiện trong tài khoản trực tuyến của quý vị  và trong Thư 6419 (tiếng Anh) mà chúng tôi đã gửi cho quý vị qua đường bưu điện. Quý vị có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu của mình cho Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của quý vị.

Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em không còn hoạt động. Quý vị không thể xem hoặc quản lý các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em đã gửi cho quý vị vào năm 2021 nữa.