About Form 1040-A, U.S. Individual Income Tax Return

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Form 1040A is used by U.S. taxpayers to file an annual income tax return.


Prior Revisions

Form 1040-A for Tax Years 2015PDF | 2016PDF | 2017PDF

Instructions for Form 1040-A for Tax Years 2015PDF | 2016PDF | 2017PDF


Recent Developments

None at this time.


Other Items You May Find Useful