Clarification of Instructions for Form 8996 Informing Qualified Opportunity Zone Businesses not to file Form 8996

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Don’t file Form 8996 if you are a qualified opportunity zone business. Form 8996 is filed only by qualified opportunity funds. 

The 2022 Instructions for Form 8996, Qualified Opportunity Fund, will make it clear that a qualified opportunity zone business should not file Form 8996.