Quý vị cần làm gì nếu được cấp một Mã số Hãng sở (Employer Identification Number hay EIN) mà quý vị không yêu cầu

Nếu quý vị đã được cấp một Mã số Hãng sở (Employer Identification Number hay EIN) mà quý vị không yêu cầu thì trước tiên quý vị nên xác định xem có ai đó đã hành động một cách hợp pháp thay mặt cho quý vị hay không.

Điều quan trọng là quý vị cần xác định lý do tại sao EIN được cấp cho quý vị trước khi cho rằng mình là nạn nhân của hành vi mạo danh. Một bên thứ ba có thể đã yêu cầu EIN thay mặt quý vị cho một mục đích kinh doanh hợp pháp.

1. Xác minh xem nếu có một bên thứ ba đã yêu cầu EIN thay mặt quý vị cho một mục đích kinh doanh hợp pháp hay không.

Các bên thứ ba có thể bao gồm:

  • người hôn phối hoặc thành viên khác trong gia đình,
  • một câu lạc bộ hoặc hiệp hội cộng đồng,
  • một kế toán viên,
  • đối tác kinh doanh/cộng sự, hoặc
  • bất kỳ bên thứ ba nào khác thay mặt quý vị (chẳng hạn như đại lý tài chính, ngân hàng hoặc người thi hành của quỹ tín thác).

Các mục đích kinh doanh hợp pháp bao gồm:

  • Yêu cầu một EIN để thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc các dịch vụ khác trong hộ gia đình quý vị.
  • Quý vị đã tham gia một hình thức hợp tác kinh doanh hoặc tham gia thành lập một công ty nơi quý vị đã cung cấp Mã số Người đóng thuế (Identification Number hay TIN) của quý vị.
  • Quý vị đã cung cấp TIN của mình cho một hiệp hội cộng đồng hoặc kế toán viên để chuẩn bị khai thuế cho hiệp hội cộng đồng thay mặt quý vị.
  • Quý vị đã tạo một quỹ tín thác hoặc thực thể tài chính khác thông qua ngân hàng hoặc người thi hành.

LƯU Ý: Những danh sách này không bao gồm tất cả mọi trường hợp.

2. Nếu quý vị xác định rằng danh tính của mình đã bị sử dụng sai và EIN đã được cấp không đúng cho quý vị thì vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ chuyên môn theo số miễn phí tại 800-908-4490.