Đây là những gì mọi người nên biết về việc báo cáo các khoản thanh toán bằng tiền mặt

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS 2019-49, ngày 29 tháng 4 năm 2019

Luật liên bang yêu cầu một người báo cáo các giao dịch tiền mặt nhiều hơn $10,000 cho IRS. Dưới đây là một số chi tiết về việc báo cáo các khoản thanh toán này.

Những người có liên quan

Đối với các mục đích về thanh toán bằng tiền mặt, một "người" được định nghĩa là một cá nhân, công ty, tổ chức, hình thức hợp tác kinh doanh, hiệp hội, quỹ tín thác hoặc bất động sản. Ví dụ:

  • Đại lý trang sức, đồ nội thất, tàu thuyền, máy bay, ô tô, nghệ thuật, thảm và đồ cổ
  • Người cầm đồ
  • Luật sư
  • Môi giới bất động sản
  • Công ty bảo hiểm
  • Đại lý du lịch

Cách báo cáo

Mọi người báo cáo việc thanh toán này bằng cách nộp Mẫu đơn 8300, Báo cáo thanh toán tiền mặt trên $10,000 nhận được trong một giao dịch thương mại hoặc kinh doanh (tiếng Anh). PDF

Một người có thể nộp Mẫu 8300 qua đường điện tử bằng cách sử dụng Hệ thống Khai Điện tử BSA (tiếng Anh) của Mạng lưới Thực thi chống Tội phạm Tài chính. Việc nộp đơn điện tử là miễn phí, nhanh chóng và an toàn. Người nộp đơn sẽ nhận được một xác nhận điện tử cho từng mẫu đơn mà họ nộp. Những người muốn gửi Mẫu đơn 8300 qua bưu điện có thể gửi tới IRS theo địa chỉ được liệt kê trong mẫu đơn đó.

Tiền mặt là gì

Tiền mặt bao gồm tiền xu và tiền tệ của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ nước ngoài nào. Đối với một số giao dịch (tiếng Anh) PDF, nó cũng có thể là chi phiếu ngân hàng có bảo chứng, hối phiếu ngân hàng, chi phiếu du lịch hoặc lệnh gửi tiền với số tiền từ $10,000 trở xuống.

Một người phải báo cáo số tiền mặt hơn $10,000 mà họ nhận được:

  • Trong một lần
  • Trong hai hoặc nhiều khoản thanh toán có liên quan trong vòng 24 giờ
  • Như là một phần của một giao dịch đơn lẻ trong vòng 12 tháng
  • Như là một phần của hai hay nhiều giao dịch có liên quan trong vòng 12 tháng

Khi nào cần khai báo

Một người phải nộp Mẫu đơn 8300 trong vòng 15 ngày sau ngày họ nhận được khoản tiền mặt. Nếu họ nhận được các khoản thanh toán cho một giao dịch đơn lẻ hoặc hai hay nhiều giao dịch có liên quan, họ khai báo khi tổng số tiền thanh toán vượt quá $10,000.

Thông tin bổ sung (tiếng Anh):