Lãi Suất Tăng Lên trong Tam Cá Nguyệt Thứ Nhì của Năm 2011

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Press Release - Interest Rates Increase for the Second Quarter of 2011

IR-2011-17, ngày 17 tháng Hai 2011

WASHINGTON - Hôm nay Sở Thuế Vụ đã loan báo là lãi suất cho tam cá nguyệt bắt đầu từ ngày 1 tháng Tư 2011 sẽ tăng thêm một phần trăm. Phân suất sẽ là:

  • bốn (4) phần trăm đối với tiền trả lố (ba (3) phần trăm nếu là công ty);
  • bốn (4) phần trăm đối với tiền chưa trả đủ;
  • sáu (6) phần trăm đối với tiền chưa trả đủ của công ty lớn; và
  • một phết năm (1.5) phần trăm đối với phần tiền công ty trả lố quá $10,000.

Theo Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code), lãi suất sẽ được xác định mỗi tam cá nguyệt. Đối với người đóng thuế không phải là công ty, phân suất tiền trả lố và chưa trả đủ là phân suất ngắn hạn của liên bang cộng với 3 phần trăm.

Nói chung, nếu là công ty thì phân suất tiền chưa trả đủ là phân suất ngắn hạn của liên bang cộng với 3 phần trăm, và phân suất tiền trả lố là phân suất ngắn hạn của liên bang cộng với 2 phần trăm. Phân suất tiền chưa trả đủ của công ty lớn là phân suất ngắn hạn của liên bang cộng với 5 phần trăm.

Phân suất tính trên phần tiền thuế công ty trả lố quá $10,000 - trong thời kỳ đánh thuế - là phân suất ngắn hạn của liên bang cộng với một nửa (0.5) phần trăm. Ngoài ra, phân suất dùng để xác định phần tiền phụ trội khi chưa kịp trả thuế ước tính trong 15 ngày đầu tiên của tháng Tư 2011 là phân suất 4 phần trăm áp dụng cho tiền thuế chưa trả đủ trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2011.

Lãi suất đã loan báo vào hôm nay được tính theo phân suất ngắn hạn của liên bang trong tháng Giêng 2011 và có hiệu lực ngày 1 tháng Hai 2011, dựa trên mức tích lũy hàng ngày.

Quy Định Thuế Vụ (Revenue Ruling) 2011-5 - trong đó loan báo các lãi suất - đã được đính kèm, và sẽ xuất hiện trong Bản Tin Thuế Vụ (Internal Revenue Bulletin) số 2011-13 đề ngày 28 tháng Ba 2011.