Tax Tips for March 2019

Người đóng thuế tương tác với IRS nên biết về các quyền của họ

Mọi người đóng thuế đều có quyền khi giao dịch với IRS. Taxpayer Bill of Rights (Dự luật về quyền của người đóng thuế) lấy các quyền này từ bộ luật thuế và nhóm chúng thành 10 loại. Để giúp người đóng thuế tương tác với IRS hiểu về các quyền của họ, cơ quan này nêu sơ lược về các quyền trong Ấn phẩm 1, Your Rights as a Taxpayer (Quyền của quý vị với tư cách người đóng thuế).

Taxpayer Bill of Rights (Dự luật về quyền của người đóng thuế) phác thảo các quyền cho tất cả người đóng thuế

Mọi người đóng thuế đều có quyền khi giao dịch với IRS. Taxpayer Bill of Rights (Dự luật về quyền của người đóng thuế) lấy các quyền này từ bộ luật thuế và nhóm chúng thành 10 loại. Để giúp người đóng thuế tương tác với IRS hiểu về các quyền của họ, cơ quan này nêu sơ lược về các quyền trong Ấn phẩm 1, Your Rights as a Taxpayer (Quyền của quý vị với tư cách người đóng thuế).

Tax reform brought significant changes to itemized deductions

Tax Reform Tax Tip 2019-28, March 21, 2019

Phony IRS calls increase during filing season

Tax Tip 2019-24, March 14, 2019

Người đóng thuế doanh nghiệp nên có cái nhìn khác về các khoản thanh toán thuế ước tính của họ

Người đóng thuế trả các khoản thuế ước tính hàng quý có thể muốn xem xét lại số tiền họ phải trả. Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm đã thay đổi cách hầu hết người đóng thuế tính thuế của họ. Những người đóng thuế này bao gồm những người có thu nhập đáng kể không phải chịu thuế tạm thu, chẳng hạn như chủ doanh nghiệp nhỏ và cá nhân tự làm chủ.

Taxpayers must report health care coverage on 2018 tax return

Tax Reform Tax Tip 2019-20, March 7, 2019

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.