Lè ou ap lanse yon biznis, ou oblije deside ki kalite antite biznis pou w etabli. Kalite biznis ou chwazi a ap detèmine ki fòm deklarasyon taks sou revni pou w depoze. Kalite biznis ki pi kouran yo se pwopriyetè endividyèl, sosyete patenarya, sosyete, ak sosyete S.  Yon Konpayi Responsablite Limite (LLC) se yon estrikti kòmès lwa Leta (state) bay dwa sa a. Konsiderasyon legal ak fiskal antre nan chwa estrikti yon biznis.

Pou enfòmasyon siplemantè, ale nan Administrasyon Ti Antrepriz Chwazi yon sit entènèt estrikti biznis (an anglè).