Body

Peman Enpak Ekonomik yo se fon ki la pou ede moun pandan pandemi kowonaviris la.

Verifye Estati Twazyèm Peman  Enpak Ekonomik Ou.

Tout Twazyèm Peman Enpak Ekonomik dwe fèt anvan 31 desanm 2021  an akò avèk Lwa sou Plan Sekou Ameriken 2021 an, ki te siyen ofisyèlman nan dat 11 mas 2021.

IRS la te voye Avi 1444-C a bay moun ki te resevwa yon twazyèm Peman Enpak Ekonomik. Lèt sa dwe konsève avèk dosye ane fiskal 2021 an.

Verifye ki lè ak kijan yo voye peman w lan sou zouti Jwenn Peman Mwen an.

Jwenn Pèman Mwen an

Ou pa t Jwenn Tout Twazyèm Peman an? Reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an

Ou ka elijib pou ou reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon an nan deklarasyon taks federal 2021 w lan si ou pa t jwenn yo twazyèm Peman Enpak Ekonomik oswa si ou pa t jwenn tout montan an.

Nan kòmansman ane 2022 a, n ap voye Lèt 6475 nan adrès nou genyen nan dosye ou k ap konfime montan total twazyèm Peman Enpak Ekonomik ou a ak tout peman siplemantè ou te resevwa pou ane fiskal 2021 an. W ap bezwen enfòmasyon sa pou ou byen kalkile Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 w lan lè w ap depoze deklarasyon taks federal 2021 w lan an 2022.

Reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an

Ou pa t jwenn tout lajan premye ak dezyèm peman yo? Reklame Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an

Si w pa t jwenn tout montan lajan an nan premye oswa dezyèm Peman Enpak Ekonomik yo, ou ka kalifye pou reklame Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an pandan w ap depoze yon deklarasyon taks 2020. Yo p ap itilize twazyèm Peman Enpak Ekonomik la pou kalkile Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an.

Reklame Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an

Pou dènye mizajou yo, verifye IRS.gov/coronavirus (an anglè).