Konsènan Fòm 1040-ES, Estimasyon Taks pou Moun

Sèvi ak Fòm 1040-ES pou ou kalkile epi peye estimasyon taks ou.

Estimasyon taks se metòd yo itilize pou peye taks sou revni yo pa ka fè prelèvman (egzanp, lajan moun fè nan fè travay endependan, lajan enterè, dividand, lwaye, pansyon alimantè, eks.). Ajoute sou sa, si w pa chwazi fè prelèvman volontè, ou dwe fè pèman estimasyon taks ou sou lòt revni ki taksab, tankou konpansasyon chomaj ansanm ak pati ki taksab nan alokasyon sekirite sosyal ou yo.

Revizyon Aktyèl

Inovasyon ki fèk Parèt

Lòt Eleman Ou Ka Twouve Itil