Giới thiệu về Mẫu 1040-ES, Thuế ước tính cho Cá nhân

Sử dụng Mẫu 1040-ES để tính và trả tiền thuế ước tính của bạn.

Thuế ước tính là phương pháp được sử dụng để trả tiền thuế đối với thu nhập không phải chịu khấu lưu (ví dụ, thu nhập từ việc tự kinh doanh, tiền lãi, cổ tức, tiền thuê nhà, tiền cấp dưỡng, v.v.). Ngoài ra, nếu bạn không chọn khấu lưu tự nguyện, bạn thực hiện thanh toán thuế ước tính cho các khoản thu nhập chịu thuế khác, chẳng hạn như tiền bồi thường thất nghiệp và phần chịu thuế của phúc lợi an sinh xã hội của bạn.

Sửa đổi hiện tại

Những phát triển gần đây

Các mục khác bạn có thể thấy hữu ích