Pwopriyetè biznis yo dwe viziteIRS.gov pou ede yo ak aksyon fiskal yo lè y ap fèmen yon biznis

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Konsèy taks IRS 2020-131, 5 Oktòb 2020

Fèmen yon biznis toujou yon desizyon difisil nan nenpòt sikonstans. Pa rapò ak sa, IRS modifye paj fèmen yon biznis (an anglè) sou sit IRS.gov pou ede pwopriyetè biznis yo konnen tout etap taks federal lè y ap fèmen yon biznis.

Kontribyab ti antrepriz ak travay endepandan yo ap jwenn yon bann enfòmasyon sou paj ki gen ladan l:

 • Ki fòm pou ranpli
 • Kòman pou repòte revni ou te resevwa nan dènye ane biznis ou a
 • Kòman pou repòte depans ki te fèt anvan fèmti a

Paj la detaye tout etap tout pwopriyetè biznis dwe pase lè y ap fèmen yon biznis tou.

 • Depoze yon deklarasyon final ak fòmilè ki gen rapò yo. Kalite deklarasyon pou ranpli a ak fòmilè ki gen rapò yo depann de tip biznis la
   
 • Pran swen anplwaye yo. Pwopriyetè biznis ki gen youn oswa plizyè anplwaye dwe peye dènye salè oswa endèmnite, fè depo taks federal final yo epi rapòte taks sou travay yo.
   
 • Peye taks ki dwe. Menm si biznis la fèmen kounye a, pèman taks yo ka ekspire pwochen peryòd pou ranpli a.
   
 • Rapòte pèman bay travayè sou kontra yo. Biznis ki peye kontraktè pou pi piti 600 dola pou sèvis li (ki gen ladan pyès ak materyèl) pandan ane kote yo soti nan biznis la, dwe rapòte pèman sa yo. 
   
 • Anile EIN epi Fèmen kont biznis IRS. Pwopriyetè biznis yo dwe avize IRS pou yo ka fèmen kont biznis IRS la.
   
 • Kenbe dosye biznis la. Kantite tan yon biznis bezwen kenbe dosye depann de sa ki anrejistre nan chak dokiman.

Paj la bay bon jan enfòmasyon tou pou pwopriyetè biznis k ap deklare fayit, k ap vann biznis yo epi k ap mete fen nan plan retrèt yo.