Chủ doanh nghiệp nên truy cập IRS.gov để được trợ giúp về các hành động cần làm liên quan đến thuế khi đóng cửa doanh nghiệp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-131, Ngày 10/5/2020

Đóng cửa một doanh nghiệp luôn là một quyết định khó khăn trong bất kể hoàn cảnh nào. Với ý nghĩ này, IRS đã thiết kế lại trang đóng cửa doanh nghiệp của IRS.gov để giúp chủ doanh nghiệp điều hướng các bước liên quan đến thuế liên bang khi đóng cửa một doanh nghiệp.

Các tiểu thương nghiệp và người đóng thuế tự kinh doanh sẽ tìm thấy nhiều thông tin trên trang, bao gồm:

 • Những hình thức để nộp hồ sơ
 • Cách báo cáo doanh thu nhận được trong năm kinh doanh cuối cùng
 • Cách báo cáo chi phí phát sinh trước khi đóng cửa

Trang này cũng nêu chi tiết các bước mà tất cả các chủ doanh nghiệp phải thực hiện khi đóng cửa.

 • Nộp hồ sơ khai thuế cuối cùng và các mẫu đơn liên quan. Hình thức lập hồ sơ và các biểu mẫu liên quan tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.
   
 • Chăm sóc nhân viên. Chủ doanh nghiệp có một hoặc nhiều nhân viên phải trả bất kỳ khoản tiền công hoặc bồi thường, ký gửi thuế liên bang cuối cùng và báo cáo thuế việc làm.
   
 • Chi trả các khoản thuế còn nợ. Ngay cả khi doanh nghiệp đóng cửa ngay bây giờ, các khoản chi trả thuế có thể đến hạn vào mùa khai thuế tiếp theo.
   
 • Báo cáo chi trả cho nhân viên hợp đồng. Các doanh nghiệp đã trả cho nhà thầu ít nhất $600 cho các dịch vụ, bao gồm các phụ tùng và vật liệu, trong năm dương lịch mà họ ngừng kinh doanh, phải báo cáo các khoản chi trả đó.
   
 • Hủy số EIN và đóng trương mục doanh nghiệp IRS. Chủ doanh nghiệp cần thông báo cho IRS để họ có thể đóng trương mục doanh nghiệp IRS.
   
 • Lưu giữ hồ sơ kinh doanh. Doanh nghiệp cần lưu giữ hồ sơ trong bao lâu tùy thuộc vào những gì được ghi trong mỗi tài liệu.

Trang này cung cấp thông tin trợ giúp cho các chủ doanh nghiệp đang tuyên bố phá sản, bán doanh nghiệp của họ và chấm dứt các chương trình hưu trí.