Pa kite yon erè fiskal gate bonè moun ki fenk marye yo

Konsèy Fiskal 2022-188, 8 desanm 2022

Lè moun yo marye, sitiyasyon fiskal yo souvan chanje. Eta sivil yon kontribyab nan dat 31 desanm detèmine opsyon kondisyon fiskal yo pou tout ane a, men se pa tout sa moun ki fenk marye yo bezwen konnen.

Men yon lis kontwòl fiskal pou koup ki fenk marye yo:

Chanjman non ak adrès

  • Non – Lè yon non chanje atravè maryaj, li enpòtan pou siyale chanjman sa bay Administrasyon Sekirite Sosyal la. Non ki sou deklarasyon enpo yon moun dwe menm ak non ki nan yon dosye nan SSA (Social Security Administration - Administrasyon Sekirite Sosyal). Si yo pa menm, sa ka retade nenpòt ransbousman fiskal. Pou aktyalize enfòmasyon yo, kontribyab yo ta dwe soumèt Fòm SS-5, Aplikasyon pou yon Kat Sekirite Sosyal. Li disponib sou SSA.gov (an anglè), oswa lè ou rele 800-772-1213 oswa nan yon biwo SSA lokal.
     
  • Adrès – Si maryaj vle di yon chanjman adrès, IRS ak Sèvis Lapòs Etazini bezwen konnen. Pou fè sa, moun yo ta dwe ranpli epi voye Fòm 8822, Chanjman Adrès (an anglè) IRS la. Kontribyab yo ta dwe enfòme sèvis lapòs la pou voye lèt lapòs yo lè yo ale sou entènèt sou USPS.com (an anglè) oswa nan biwo lapòs lokal yo.

Prelèvman

Kondisyon fiskal

  • Moun marye yo ka chwazi fè deklarasyon enpo federal yo konjwen oswa separe chak ane. Pandan deklarasyon konjwen yo gen plis avantaj dabitid, li pi bon pou kalkile enpo yo nan toude (2) fason pou wè kiyès ki pi bon. Kontribyab yo dwe sonje, si yon koup marye nan 31 Desanm, lwa a di yo marye pou tout ane a pou yon seri rezon ki gen pou wè ak enpo.

Anak

  • Tout kontribyab ta dwe konsyan epi evite anak fiskal. IRS la p ap janm itilize imèl, apèl telefòl, medya sosyal oswa mesaj tèks pou l kontakte nou. Premye kontak vini nan bwat lapòt jeneralman. Sila yo k ap mande tèt yo si yo dwe IRS la lajan kapab gade enfòmasyon sou kont fiskal yo sou IRS.gov pou yo konnen.

Plis Enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)