Kèk Fè pou ede kontribyab yo konprann prelèvman garanti a

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Konsèy sou taks pou COVID 2021-85, May 15, 2021

Prelèvman garanti a se yon enpo federal sou revni ki pa mande prelèvman enpo, tankou 1099 ak revni W2-G. Kontribyab ki resevwa kalite revni sa a ka gen prelèvman garanti a (an anglè) dedui nan peman yo.

Men kèk fè debaz konsènan prelèvman garanti a.

Prelèvman garanti an obligatwa sou kèk montan san reminerasyon lè gen yon seri kondisyon ki aplike.

Moun k ap fè peman sa yo bay benefisyè a pa fè prelèvman enpo jeneralman, e benefisyè a siyale epi peye enpo sou revni sa a lè li fè deklarasyon enpo federal li yo. Sepandan, genyen sitiyasyon kote moun k ap peye a oblije prelve yon pousantaj enpo pou li rasire IRS la resevwa enpo ki dwe peye pou revni sa a.

To prelèvman garanti a se yon pousantaj yon peman

Aktyèl pousantaj la se 24%.

Peman k ap gen prelèvman garanti yo se:

 • Peman enterè yo
 • Dividand yo
 • Tranzaksyon pa mwayen kat peman ak rezo tyès
 • Patwonaj dividand, men se sèlman si peman an se ak lajan
 • Lokasyon, pwofi oswa lòt gen
 • Komisyon, frè oswa lòt peman pou travay ki fèt antanke kontraktè endepandan
 • Peman koutye fè
 • Echanj nan twoke
 • Peman moun k ap eksplwate bato lapèch yo, men se sèlman si pati yo peye a se bon lajan ak si sa reprezante yon pati nan sa yo kaptire a
 • Peman redevans yo
 • Gen nan jwèt pou lajan, si yo pa nan prelèvman pou jwèt pou lajan yo
 • Sibvansyon ki gen taks sou yo
 • Peman pou agrikilti yo

Men kèk ekzanp kote moun k ap peye a dwe dedui prelèvman garanti a:

 • Si yon moun k ap resevwa lajan an pa bay moun k ap peye a yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab (TIN).
  • Yon TIN idantifye espesifikman moun k ap resevwa lajan an.
  • TIN yo se nimewo Sekirite Sosyal yo, Nimewo Idantifikasyon Anplwayè yo, Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl yo ak Nimewo Idantifikasyon Kontribyab pou Adopsyon.
 • Si IRS la enfòme moun k ap peye a moun k ap resevwa lajan an bay yon TIN ki pa koresponn ak non li ki nan dosye li ki nan IRS la, epi moun k ap peye a pa sekirize bon TIN moun k ap resevwa lajan an. Moun k ap resevwa lajan yo ta dwe rasire yo si moun k ap peye a genyen non ak TIN ki kòrèk pou evite prelèvman garanti.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)