Các thông tin giúp người đóng thuế hiểu rõ về thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư để trả thuế hàng năm

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-85, ngày 6/15/2021

Thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư là thuế liên bang đối với lợi tức thường không yêu cầu khấu lưu thuế, chẳng hạn như lợi tức 1099 và W2-G. Người đóng thuế nhận được loại lợi tức này có thể bị khấu trừ thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư (tiếng Anh) từ các khoản chi trả của họ.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư.

Thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư là bắt buộc đối với một số khoản tiền không phải lương khi áp dụng các điều kiện nhất định.

Bên chi trả thực hiện các khoản chi trả như vậy cho bên được chi trả thường không khấu lưu thuế, và bên được chi trả báo cáo và trả thuế trên lợi tức này khi họ nộp tờ khai thuế liên bang. Tuy nhiên, có những tình huống khi bên chi trả được yêu cầu khấu lưu một tỷ lệ phần trăm thuế nhất định để bảo đảm Sở Thuế Vụ nhận được khoản thuế đến hạn trên khoản lợi tức này.

Tỷ lệ thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư là tỷ lệ phần trăm của một khoản chi trả

Tỷ lệ phần trăm hiện tại là 24%.

Các khoản chi trả bị ảnh hưởng của thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư bao gồm:

 • Các khoản chi trả lãi suất
 • Cổ tức
 • Thẻ chi trả và các giao dịch trên mạng lưới của bên thứ ba
 • Tiền lời chia từ hợp tác xã mua bán nông phẩm, nhưng chỉ khi ít nhất một nửa khoản chi trả là bằng tiền
 • Tiền thuê nhà, lợi nhuận hoặc các khoản lợi tức khác
 • Hoa hồng, phí hoặc các khoản chi trả khác cho công việc được thực hiện với tư cách là thầu khoán độc lập
 • Các khoản chi trả của người môi giới
 • Sự trao đổi bằng hàng hóa hay dịch vụ
 • Các khoản chi trả của người điều hành tàu đánh cá, nhưng chỉ phần được trả bằng tiền thực tế và phần đó đại diện cho một phần tiền thu được từ việc đánh bắt
 • Các khoản chi trả tiền bản quyền
 • Tiền thắng cờ bạc, nếu không phải chịu thuế tạm thu cờ bạc
 • Trợ cấp chịu thuế
 • Các khoản chi trả nông nghiệp

Dưới đây là một số ví dụ khi bên chi trả phải khấu trừ thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư:

 • Nếu bên được chi trả chưa cung cấp cho bên chi trả Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (TIN).
  • Số TIN xác định cụ thể bên được chi trả.
  • Số TIN bao gồm số An Sinh Xã Hội, Mã Số Định Danh Chủ thuê lao động, Mã Số Thuế Cá Nhân và Mã Số Người Đóng Thuế Cho Việc Nhận Con Nuôi.
 • Nếu Sở Thuế Vụ đã thông báo cho bên chi trả rằng bên được chi trả đã cung cấp số TIN không khớp với tên của họ trong hồ sơ của Sở Thuế Vụ và bên chi trả không có được số TIN chính xác từ bên được chi trả. Bên được chi trả phải bảo đảm rằng bên chi trả có tên và số TIN chính xác của họ để tránh bị chịu thuế tạm giữ từ lợi tức đầu tư.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)