Men kòman di “I do” kapab afekte sitiyasyon fiskal yon koup

Konsèy sou Taks IRS 2021-82, Jen 9, 2021

Rive sezon lete a se kòmansman sezon maryaj yo tou. Maryaj chanje anpil bagay e taks yo se youn ladan yo. Moun ki fenk marye yo ta dwe konnen kòman mare ne a kapab afekte sitiyasyon fiskal yo.

Men yon lis kontwòl fiskal pou koup ki fenk marye yo:

Non ak adrès chanje

  • Non. Lè yon non chanje atravè maryaj, li enpòtan pou siyale chanjman sa bay Administrasyon Sekirite Sosyal la. Non ki sou deklarasyon enpo yon moun dwe menm ak non ki nan yon dosye nan SSA (Social Security Administration - Administrasyon Sekirite Sosyal). Si yo pa menm, sa ka retade nenpòt ransbousman fiskal. Pou aktyalize enfòmasyon yo, kontribyab yo te dwe soumèt Fòm SS-5, Aplikasyon pou yon Kat Sekirite Sosyal. Li disponib sou SSA.gov (an anglè), oswa lè ou rele 800-772-1213 oswa nan yon biwo SSA lokal.
  • Adrès. Si maryaj vle di yon chanjman adrès, IRS ak Sèvis Lapòs Etazini bezwen konnen. Pou fè sa, moun yo ta dwe voye S Fòm 8822, Chanjman Adrès (an anglè) IRS la. Kontribyab yo ta dwe enfòme sèvis lapòs la pou voye lèt lapòs yo lè yo ale sou entènèt sou USPS.com (an anglè) oswa nan biwo lapòs lokal yo.

Prelèvman

Kondisyon fiskal

  • Moun marye yo ka chwazi fè deklarasyon enpo federal yo konjwen oswa separe chak ane. Pandan deklarasyon konjwen yo gen plis avantaj dabitid, li pi bon pou kalkile enpo yo nan toude (2) fason pou wè kiyès ki pi bon. Sonje, si yon koup marye nan 31 Desanm, lwa a di yo marye pou tout ane a pou yon seri rezon ki gen pou wè ak enpo.

Anak yo

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)