IRS: Moun ki ap bati nouvo kay ki efikas nan jesyon enèji kapab kalifye pou yon kredi enpo elaji dapre Seksyon 45L

IR-2023-142, 7 Dawout 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan raple kontraktè ki elijib ki bati oswa rekonstwi pi fò pati nouvo kay ki efikas nan jesyon enèji yo ke yo ta ka kalifye pou yon kredi sou enpo ki rive jiska $5,000 pou chak kay.

Kantite aktyèl kredi a depann sou kondisyon elijiblite yo tankou kalite kay la, efikasite enèji kay la ak dat lè yon moun achte oswa lwe kay la. Kredi enpòtan sa a te elaji kòm yon pati nan Lwa sou Rediksyon Enflasyon an 2022.

Elijiblite pou moun ki fè konstriksyon yo ak kay yo

Pou kalifye, kontraktè ki elijib yo dwe konstwi oswa rekonstwi pi fò pati nan yon nouvo kay ki efikas nan jesyon enèji. Yo menm tou yo dwe posede kay la epi yo gen yon baz ladan l pandan konstriksyon an, epi yo dwe vann oswa lwe kay la bay yon moun pou li itilize li kòm yon rezidans.

Kay yo dwe tou espesifye kategori yo kay pou yon sèl fanmi (tankou prefabrike) oswa kay pou plizyè fanmi ki anba pwogram Energy Star lan, yo dwe lokalize Etazini, epi yo dwe satisfè kondisyon nan zafè ekonomize enèji ki baze sou kalite kay la ak dat akizisyon an.

Kondisyon ak kantite kredi pou 2023 ak apre

Pou kay yo achte nan ane 2023 jiska 2032, montan kredi a varye ant $500 ak $5,000, selon estanda yo satifè, ki enkli:

  • Kondisyon pou pwogram Energy Star lan
  • Kondisyon pou pwogram (Zero energy ready home) kay zewo enèji ki pare
  • Kondisyon pou salè minimòm

Kondisyon ak kantite kredi anvan 2023

Pou kay ki achte anvan 2023 yo, montan kredi a se $1,000 oswa $2,000, tou depann de estanda yo satisfè yo, ki enkli:

  • Sètifye konsomasyon enèji kay la chak ane pou chofaj ak refwadisman se omwen 50% (oswa 30% pou sèten kay prefabrike) mwens pase sa yon kay konparab ki satisfè sèten estanda enèji, ak amelyorasyon nan eleman anvlòp bilding nan kontablize pou omwen 1/5 (oswa 1/3 pou sèten kay prefabrike) nan rediksyon an
  • Satisfè sèten règleman federal pou kay prefabrike
  • Satisfè sèten kondisyon Energy Star

Byen reklame kredi a

Kontraktè ki elijib yo dwe ranpli tout egzijans ki anba Seksyon 45L nan Kòd Revni Entèn (an anglè) anvan yo reklame kredi a. Ou ka jwenn konsèy ki entèprete Seksyon 45L lan nan Avi 2008-35 (an anglè)(ak Avi 2008-36 (an anglè),pou kay prefabrike).

Itilize Fòm 8908, Energy Efficient Home Credit (an anglè), pou reklame kredi Seksyon 45L la.

IRS ankouraje kontraktè ki elijib yo pou byen konsève tout dokiman ki nesesè pou sipòte yon reklamasyon pou kredi Seksyon 45L lan.

Lòt resous