IRS: Chủ thầu của những ngôi nhà mới có hiệu quả năng lượng đủ điều kiện có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế mở rộng theo Đoạn 45L

IR-2023-142, ngày 7 tháng 8, 2023

WASHINGTON — Sở Thuế vụ nhắc nhở các nhà thầu đủ điều kiện xây dựng hoặc tái thiết đáng kể những ngôi nhà mới có hiệu quả năng lượng đủ điều kiện rằng họ có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế lên tới $5.000 cho mỗi nhà.

Số tiền thực tế của khoản tín thuế phụ thuộc vào các yêu cầu về tính đủ điều kiện chẳng hạn như loại nhà, hiệu quả sử dụng năng lượng của ngôi nhà và ngày khi ai đó mua hoặc thuê nhà. Khoản tín thuế quan trọng này đã được mở rộng như một phần của Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

Tính đủ điều kiện cho các chủ thầu và nhà ở

Để đủ điều kiện, các nhà thầu đủ điều kiện phải xây dựng hoặc tái thiết đáng kể một ngôi nhà mới tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện. Họ cũng phải sở hữu căn nhà và có đầu tư vốn trong đó trong quá trình xây dựng, và họ phải bán hoặc cho một người thuê căn nhà để sử dụng làm nơi ở.

Những ngôi nhà này cũng phải được chỉ định là các loại nhà dành cho một gia đình (bao gồm cả nhà tiền chế) hoặc nhiều gia đình theo các chương trình Ngôi sao Năng lượng, được đặt tại Hoa Kỳ và đáp ứng các yêu cầu tiết kiệm năng lượng hiện hành dựa trên loại nhà và ngày mua.

Yêu cầu và số tiền tín thuế cho năm 2023 và sau đó

Đối với những ngôi nhà được mua từ năm 2023 đến năm 2032, số tiền tín thuế dao động từ $500 đến $5.000, tùy thuộc vào các tiêu chuẩn được đáp ứng, bao gồm:

  • Yêu cầu của chương trình Ngôi sao Năng lượng
  • Các yêu cầu của chương trình nhà sẵn sàng cho tiêu chí tiêu thụ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch bằng 0
  • Yêu cầu về tiền lương thịnh hành

Yêu cầu và số tiền tín thuế trước năm 2023

Đối với những ngôi nhà được mua trước năm 2023, số tiền tín thuế là $1.000 hoặc $2.000, tùy thuộc vào các tiêu chuẩn được đáp ứng, bao gồm:

  • Chứng nhận rằng ngôi nhà có mức tiêu thụ năng lượng sưởi ấm và làm mát hàng năm thấp hơn ít nhất 50% (hoặc 30% đối với một số ngôi nhà tiền chế) so với một ngôi nhà tương đương đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng nhất định, với việc cải thiện thành phần lớp vỏ tòa nhà chiếm tỷ lệ ít nhất 1/5 (hoặc 1/3 đối với một số nhà tiền chế) mức giảm
  • Đáp ứng một số quy tắc nhà tiền chế liên bang
  • Đáp ứng các yêu cầu của chương trình Ngôi sao Năng lượng nhất định

Yêu cầu khoản tín thuế hợp lệ

Các nhà thầu đủ điều kiện phải đáp ứng tất cả các yêu cầu theo Bộ Luật thuế vụ Đoạn 45L (tiếng Anh) trước khi yêu cầu khoản tín thuế. Có thể tìm thấy hướng dẫn giải thích Mục 45L trong Thông báo 2008-35 (tiếng Anh) (và Thông báo 2008-36 (tiếng Anh), dành cho nhà tiền chế).

Sử dụng Mẫu 8908, Tín thuế Nhà ở có hiệu quả năng lượng (tiếng Anh), để yêu cầu khoản tín thuế theo Đoạn 45L.

IRS khuyến khích các nhà thầu đủ điều kiện thực hiện tốt việc lưu giữ hồ sơ tất cả các tài liệu cần thiết để hỗ trợ yêu cầu khoản tín thuế theo Đoạn 45L.

Các tài nguyên khác