IRS ofri konsèy sou preparasyon ak fason pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl yo pandan katastwòf natirèl yo

IR-2023-100, 10 Me 2023

WASHINGTON — An rekonesans pou Semèn Preparasyon Nasyonal Siklòn ak mwa Konsyantizasyon Nasyonal Dife nan Forè, Sèvis Revni Entèn ap raple kontribyab yo pou yo pwoteje enfòmasyon fiskal ak finansye enpòtan yo nan kad yon plan preparasyon konplè pou ijans.

Jiskaprezan an 2023, Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) te deklare katastwòf pou glisman labou yo, glisman teren yo, gwo tanpèt yo, tònad yo ak plis ankò. Katastwòf yo ka gen yon enpak imedyat e dirab sou patikilye, òganizasyon ak biznis yo. Preparasyon pandan tout ane a enpòtan anpil, epi obsève Semèn Preparasyon Siklòn ak mwa Sansibilizasyon Dife Forè a kreye yon opòtinite pafè pou yon evalyasyon anyèl sou preparasyon.

Konsèy sa yo pral ede kontribyab yo pwoteje enfòmasyon finansye ak fiskal pèsonèl yo pou yon plan preparasyon konplè. Yo ankouraje tou pou kontribyab yo vizite Ready.gov ak Preparasyon pou yon Katastwòf (Kontribyab ak Biznis yo) pou plis enfòmasyon sou katastwòf.

Kenbe dokiman enpòtan yo yon kote ki sekirize; fè kopi kèk kopi anplis

Yo ta dwe mete dokiman orijinal yo tankou deklarasyon enpo, kat Sekirite Sosyal yo, batistè ak papye enpòtan (AKT) andedan yon veso ki enpèmeyab nan yon espas ki an sekirite. Yo ankouraje kontribyab yo pou yo fè kopi dokiman enpòtan sa yo tou epi sere yo nan yon lòt kote tankou yon kòf oswa nan men yon moun de konfyans ki abite nan yon lòt zòn. Anplis de sa, yo ka sere dokiman yo te eskane yo sou yon kle usb pou fasilite transpò.

Kreye yon dosye sou ekipman ak atik ki gen valè

Tout byen, espesyalman atik ki gen anpil valè, ta dwe anrejistre. Yon lis senp ak foto oswa videyo resan yo ka ede tou nan sipòte reklamasyon pou asirans oswa avantaj fiskal apre yon katastwòf. Manyèl IRS la sou pèt nan katastwòf ki nan Piblikasyon 584, Kaye sou pèt akoz aksidan, katastwòf ak vòl (Byen pèsonèl) (an anglè) ak  Piblikasyon 584-B, Kaye sou Pèt akoz Aksidan Biznis, Katastwòf ak Vòl (an anglè) kapab ede patikilye yo ak biznis yo fè lis byen oswa ekipman biznis yo.

Rekonstriksyon dosye yo

Rekonstwi oswa ranplase dosye yo apre yon katastwòf ka nesesè pou aktivite fiskal yo, reklamasyon asistans federal oswa ranbousman asirans. Plis yo estime pèt la avèk presizyon, se plis yo ka jwenn lajan pou prè ak sibvansyon ki disponib. Kontribyab yo ki pèdi kèk oswa tout dosye yo pandan yon katastwòf ta dwe vizite sit entènèt IRS la pou Rekonstwi Dosye (an anglè) yo kòm premye etap.

Anplwayè yo ta dwe verifye obligasyon fidisyè yo

Anplwayè k ap itilize founisè sèvis pewòl yo ta dwe verifye si founisè a gen yon obligasyon fidisyè ki an plas ki ka pwoteje anplwayè a si founisè sèvis pewòl la ta gen yon pwoblèm pou peye. IRS la raple anplwayè yo pou yo chwazi ak anpil atansyon founisè sèvis pewòl yo (an anglè).

IRS ka bay alèjman fiskal apre yon katastwòf

Apre FEMA pibliye yon deklarasyon pou yon gwo katastwòf oswa yon mezi ijans, IRS la ka repouse kèk dat limit pou deklarasyon ak peman enpo pou kontribyab yo ki abite oswa ki gen yon biznis nan kèk konte katastwòf la afekte. IRS la bay detay sou eta ak konte yo ki te benefisye èd sou paj èd pou katastwòf IRS la.

Kontribyab ki nan zòn ki afekte yo pa bezwen rele pou mande alèjman sa a. IRS la idantifye otomatikman kontribyab yo ki nan zòn katastwòf la kouvri a, epi li aplike alèjman pou deklarasyon ak peman. Sila yo yon katastwòf afekte, ka kontakte IRS la nan 866-562-5227 pou poze yon espesyalis IRS ki resevwa fòmasyon pou jere pwoblèm ki gen rapò ak katastwòf yo kesyon ki gen rapò ak enpo yo.

Kontribyab ki pa abite oswa ki pa gen yon biznis nan yon zòn katastwòf la kouvri men ki te soufri enpak yon katastwòf ta dwe rele 866-562-5227 pou konnen si yo kalifye pou alèjman fiskal sou katastwòf epi diskite sou lòt opsyon ki disponib yo.

Atik/Sijè Konèks: