IRS cung cấp các mẹo về sự chuẩn bị và cách bảo vệ thông tin cá nhân trong các thảm họa thiên tai

IR-2023-100, ngày 10 tháng 5 năm 2023

WASHINGTON — Để ghi nhận Tuần Lễ Chuẩn Bị Cho Bão Quốc Gia và tháng Nhận Thức Về Cháy Rừng Quốc Gia, Sở Thuế Vụ đang nhắc nhở người đóng thuế bảo vệ thông tin tài chánh và thuế quan trọng như một phần của kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp đầy đủ.

Cho đến nay vào năm 2023, Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã tuyên bố thảm họa về lở đất, sạt lở, bão nghiêm trọng, lốc xoáy, v.v. Thiên tai có thể có tác động ngay lập tức và lâu dài đối với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Việc chuẩn bị quanh năm là cực kỳ quan trọng và việc theo dõi Tuần Lễ Chuẩn Bị Cho Bão và tháng Nhận Thức Về Cháy Rừng mang đến cơ hội hoàn hảo để đánh giá mức độ sẵn sàng hàng năm.

Những mẹo này sẽ giúp người đóng thuế bảo vệ thông tin tài chánh và thuế cá nhân để có một kế hoạch chuẩn bị đầy đủ. Người đóng thuế cũng được khuyến khích truy cập Ready.gov (tiếng Anh)Chuẩn Bị Cho Tình Huống Thiên Tai (Người Đóng Thuế và Doanh Nghiệp) để biết thêm thông tin về thiên tai.

Giữ các tài liệu quan trọng an toàn; tạo thêm bản sao

Các tài liệu gốc như tờ khai thuế, thẻ An Sinh Xã Hội, giấy khai sinh và chứng thư phải được đặt bên trong vật chứa không thấm nước ở nơi an toàn. Người đóng thuế cũng được khuyến khích tạo bản sao những tài liệu quan trọng này và cất giữ chúng ở một nơi phụ như hộp ký gửi an toàn hoặc với một người đáng tin cậy sống ở một khu vực khác. Ngoài ra, các tài liệu được scan có thể được lưu trữ trên ổ đĩa flash để dễ dàng di chuyển.

Tạo một bản ghi chép các vật có giá trị và thiết bị

Tất cả tài sản, đặc biệt là những đồ có giá trị cao, nên được ghi chép lại. Một danh sách đơn giản với hình ảnh hoặc video hiện tại có thể giúp hỗ trợ các yêu cầu bảo hiểm hoặc quyền lợi về thuế sau thiên tai. Sổ tay về tổn thất do thiên tai của IRS trong Ấn Phẩm 584, Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp (Tài Sản Sử Dụng Cho Mục Đích Cá Nhân) (tiếng Anh)Ấn Phẩm 584-B, Sổ Tay Về Tổn Thất Do Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp Dành Cho Doanh Nghiệp (tiếng Anh) có thể giúp các cá nhân và doanh nghiệp lập danh sách đồ dùng hoặc thiết bị kinh doanh.

Khôi phục hồ sơ

Việc khôi phục hay thay thế hồ sơ sau thiên tai có thể được yêu cầu cho mục tiêu thuế vụ, nhận hỗ trợ liên bang hoặc bồi hoàn bảo hiểm. Tổn thất được ước tính càng chính xác thì càng có nhiều khoản vay và trợ cấp. Những người đóng thuế đã mất một số hoặc tất cả hồ sơ trong thiên tai đầu tiên nên truy cập trang web Khôi Phục Hồ Sơ (tiếng Anh) của IRS.

Chủ lao động nên kiểm tra giấy bảo đảm của người được ủy thác

Chủ lao động sử dụng hãng cung cấp dịch vụ trả tiền lương nên kiểm tra xem hãng cung cấp có giấy bảo đảm của người được ủy thác có thể bảo vệ chủ lao động trong trường hợp hãng cung cấp dịch vụ trả lương không trả được nợ hay không. IRS nhắc nhở chủ lao động lựa chọn cẩn thận các hãng cung cấp dịch vụ trả tiền lương cho họ (tiếng Anh).

IRS có thể cung cấp chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế sau thiên tai

Sau khi FEMA đưa ra tuyên bố về thiên tai nghiêm trọng hoặc các biện pháp khẩn cấp thì IRS có thể hoãn một số thời hạn khai thuế và nộp thuế nhất định cho những người đóng thuế cư trú hoặc kinh doanh ở một số quận nhất định chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. IRS cung cấp thông tin chi tiết về các tiểu bang và quận đã được áp dụng chương trình cứu trợ trên trang cứu trợ thiên tai của IRS.

Người đóng thuế ở các khu vực bị ảnh hưởng không cần gọi điện để yêu cầu chương trình cứu trợ này. IRS tự động xác định những người đóng thuế nằm trong khu vực thiên tai được bao gồm và áp dụng chương trình giảm nhẹ gánh nặng về khai và nộp thuế. Những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể liên lạc với IRS theo số 866-562-5227 để hỏi các câu hỏi liên quan đến thuế của một chuyên gia IRS được đào tạo để xử lý các vấn đề liên quan đến thiên tai.

Những người đóng thuế không cư trú hoặc kinh doanh trong khu vực thiên tai được bao gồm nhưng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên gọi số 866-562-5227 để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện để được hưởng chương trình giảm nhẹ gánh thuế do thiên tai hay không và để thảo luận về các lựa chọn có sẵn khác.

Những mục liên quan: