IRS raple kontribyab yo règleman dediksyon pou biwo lakay yo pandan Semèn ti Antrepriz la

IR-2020-220, 23 Septanm 2020

WASHINGTON — Pandan Semèn ti Antrepriz (an anglè), soti 22 Septanm pou rive 24 Septanm, Sèvis Revni Entèn lan vle patikilye yo konsidere pou yo pran dediksyon nan biwo lakay yo si yo kalifye. Benefis la ka pèmèt kontribyab k ap travay nan lakay yo dedwi kèk depans sou deklarasyon taks yo.

Dediksyon biwo lakay la disponib pou kontribyab ki travayè endepandan ki kalifye, kontraktè endepandan yo ak moun k ap travay nan ekonomi gig la. Sepandan, Lwa sou rediksyon taks ak travay (an anglè) sispann itilizasyon biznis la nan dediksyon kay soti nan lane 2018 jiska lane 2025 pou anplwaye yo. Anplwaye ki resevwa yon chèk oswa yon W-2 sèlman nan men yon patwon pa kalifye pou dediksyon an, menm si yo aktyèlman ap travay nan kay.

Kalifikasyon pou yon dediksyon

Gen 2 obligasyon bazik (an anglè) pou kalifye pou dediksyon an. Kontribyab la bezwen sèvi ak yon pòsyon nan kay la sèlman pou fè biznis sou yon baz regilye epi kay la dwe plas prensipal biznis kontribyab.

Pou reklame dediksyon an, yon kontribyab dwe itilize yon pati nan kay la pou youn nan bagay sa yo:

 • Sèlman epi regilyèman kòm plas prensipal biznis la pou yon komès oswa biznis
 • Sèlman epi regilyèman kòm yon plas kote pasyan, kliyan yo te rankontre nan pwosesis nòmal yon komès oswa biznis
 • Kòm yon estrikti separe ki pa gen lyen ak yon kay ki itilize sèlman epi regilyèman an koneksyon avèk yon komès oswa biznis
 • Sou yon baz regilye pou fè depo envantè oswa echantiyon pwodwi yo itilize nan yon komès oswa biznis vann pwodwi an gwo ak an detay
 • Pou itilizasyon afèmaj
 • Tankou yon espas pou pran swen moun

Tèm "Kay" pou objektif dediksyon sa a:

 • Genyen yon kay, apatman, yon vila, yon kay ki ka deplase, bato oswa yon pwopriyete ki sanble
 • Genyen estrikti nan pwopriyete a, tankou yon garaj ki pa kole ak kay la, yon estidyo, yon fèm oswa yon kay nan espas vèt
 • Li pa gen ladan l pyès nan pwopriyete moun k ap peye taks la yo itilize tankou yon otèl, motèl, yon kay pou akeyi moun oswa yon biznis ki sanble

Depans ki kalifye

Depans ki ka dedwi (an anglè) pou itilizasyon kay pou fè biznis la nòmalman gen pòsyon nan taks sou konstriksyon biznis la,enterè ipotèk, lweyaj , pèt aksidan, sèvis piblik, asirans, depresyasyon, antretyen, ak reparasyon. An jeneral, yon moun k ap peye taks pa ka dedwi depans pou pati nan kay yo ki pa itilize pou biznis; pa egzanp, depans pou swen gazon oswa penti yon chanm yo pa itilize pou biznis.

Reklamasyon dediksyon

Yon kontribyab ka menm itilize metòd regilye oswa senplifye (an anglè) pou kalkile dediksyon biwo lakay ou.

Ak metòd regilye a, kontribyab ki kalifye yo kalkile itilizasyon biznis la nan kay la lè yo divize depans pou fè kay la fonksyone ak moun yo epi ak biznis la. Travayè endepandan kontribyab yo k ap ranpli Referans C IRS la, Benefis oswa Pèt nan Biznis (Pwopriyetè Inik) dwe kalkile dediksyon sa a sou Fòm 8829, Depans pou biznis Itilizasyon kay ou a (an anglè) anvan.

Ak Opsyon Senplifye a, kontribyab ki kalifye yo itilize yon pousantaj preskri ki se 5 dola pou chak pye kare nan pòsyon kay la yo itilize pou biznis la (jiska yon maksimòm 300 pye kare), pou kalkile dediksyon nan kay la pou itilizasyon biznis la. Yon kontribyab reklame dediksyon an dirèkteman nan Referans C IRS la. Vèsyon PDF Pwosedi sou Revni an gwo 2020-13 (an anglè)PDF bay detay konplè sou metòd byen sekirize sa.

Espas pou pran swen moun

Kontribyab ki itilize kay yo sou yon baz regilye pou pèmèt gadri a ka anmezi pou reklame yon dediksyon pou yon pati nan kay la menm si yo itilize li kòm menm espas la pou rezon ki pa biznis. Pou kalifye, toulède kondisyon sa yo dwe satisfè:

 • Biznis la dwe bay sèvis gadri pou timoun, moun ki gen laj 65 lane oswa plis, oswa moun ki fizikman oswa mantalman pa kapab pran swen tèt yo.
 • Biznis la te dwe mande, jwenn oswa pa gen pwoblèm pou gen yon lisans, sètifikasyon, enskripsyon, oswa apwobasyon kòm yon sant gadri oswa kòm yon espas pou resevwa fanmi oswa yon espas pou pran swen moun daprè lalwa eta a.

Resous adisyonèl