Sở Thuế Vụ lưu ý người đóng thuế về các quy tắc khấu trừ theo văn phòng tại gia trong Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-220, Ngày 9/23/2020

WASHINGTON - Trong Tuần Lễ Tiểu Thương Nghiệp (Tiếng Anh), từ ngày 9/22 - 9/24, Sở Thuế Vụ muốn các cá nhân xem xét việc khấu trừ theo văn phòng tại gia nếu họ hội đủ điều kiện. Quyền lợi này có thể cho phép người đóng thuế làm việc tại gia khấu trừ một số chi phí trên tờ khai thuế của họ.

Khoản khấu trừ văn phòng tại gia dành cho những người đóng thuế tự kinh doanh đủ điều kiện, các nhà thầu độc lập và những người làm việc trong nền kinh tế chia sẻ. Tuy nhiên, Đạo Luật Cắt Giảm Thuế Và Việc Làm (Tiếng Anh) đã đình chỉ việc khấu trừ sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh từ năm 2018 đến năm 2025 cho nhân viên. Những nhân viên nhận được tiền lương hoặc W-2 độc quyền từ một doanh nghiệp không đủ điều kiện để được khấu trừ, ngay cả khi họ hiện đang làm việc tại gia.

Đủ điều kiện để được khấu trừ

hai yêu cầu cơ bản để đủ điều kiện cho khoản khấu trừ. Người nộp thuế cần sử dụng một phần nhà riêng để kinh doanh thường xuyên và nhà đó phải là nơi kinh doanh chính của người nộp thuế.

Để kê khai khấu trừ, người đóng thuế phải sử dụng một phần ngôi nhà của họ cho một trong những việc sau:

 • Được sử dụng riêng và thường xuyên như một địa điểm kinh doanh chính trong quá trình thương mại hoặc kinh doanh
 • Được sử dụng riêng và thường xuyên như một nơi mà bệnh nhân, khách hàng được gặp gỡ trong quá trình thương mại hoặc kinh doanh thông thường
 • Là một cấu trúc riêng biệt không gắn liền với một ngôi nhà được sử dụng riêng và thường xuyên liên quan đến thương mại hoặc kinh doanh
 • Thường xuyên lưu trữ hàng tồn kho hoặc mẫu sản phẩm được sử dụng trong thương mại hoặc kinh doanh bán sản phẩm bán lẻ hoặc bán buôn
 • Cho thuê sử dụng
 • Là một cơ sở chăm sóc ban ngày

Thuật ngữ "nhà" cho mục đích khấu trừ này:

 • Bao gồm một ngôi nhà, căn hộ, chung cư, nhà di động, thuyền hoặc tài sản tương tự
 • Bao gồm các cấu trúc trong khu nhà, chẳng hạn như nhà để xe, studio, nhà kho hoặc nhà kính không gắn liền
 • Không bao gồm bất kỳ phần nào của bất tài sản của người đóng thuế được sử dụng riêng làm khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ hoặc cơ sở kinh doanh tương tự

Chi phí đủ điều kiện

Các chi phí được khấu trừ cho việc sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh thông thường bao gồm phần kinh doanh của thuế địa ốc, lãi thế chấp địa ốc, tiền thuê nhà, tổn thất do tai họa, phần nhiên liệu thiết thực, bảo hiểm, khấu hao, bảo trì và sửa chữa. Nói chung, người đóng thuế không được khấu trừ chi phí cho những phần nhà của họ không được dùng để kinh doanh; ví dụ, chi phí chăm sóc bãi cỏ hoặc sơn một căn phòng không dùng để kinh doanh.

Kê khai khấu trừ

Người đóng thuế có thể sử dụng phương pháp thông thường hoặc phương pháp đơn giản hóa (Tiếng Anh) để tính khoản khấu trừ văn phòng tại gia.

Sử dụng phương pháp thông thường, những người đóng thuế đủ điều kiện tính toán khoản khấu trừ sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh bằng cách chia chi phí vận hành nhà giữa sử dụng cá nhân và kinh doanh. Người đóng thuế tự kinh doanh nộp Phụ Lục C của Sở Thuế Vụ, Lãi Hoặc Lỗ Từ Doanh nghiệp (Doanh Nghiệp Tư Nhân Một Chủ) đầu tiên hãy tính khoản khấu trừ này trên Mẫu Đơn 8829, Chi Phí Cho Việc Sử Dụng Nhà Của Quý Vị (Tiếng Anh).

Sử dụng Lựa Chọn Đơn Giản Hóa, người đóng thuế đủ điều kiện sử dụng tỷ lệ quy định là $5 cho mỗi bộ vuông của phần nhà được sử dụng cho kinh doanh (tối đa là 300 bộ vuông) để tính toán khoản khấu trừ sử dụng nhà cho mục đích kinh doanh. Người đóng thuế yêu cầu khấu trừ trực tiếp trên Phụ Lục C của Sở Thuế Vụ. Phương Thức Tính Lợi Tức 2013-13 PDF (Tiếng Anh)PDF cung cấp đầy đủ chi tiết về phương pháp "bến an toàn" này.

Cơ sở chăm sóc ban ngày

Những người đóng thuế sử dụng nhà của họ thường xuyên để cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày có thể yêu cầu khấu trừ một phần của ngôi nhà ngay cả khi nó được sử dụng như cùng một không gian cho mục đích phi kinh doanh. Để đủ điều kiện, cả hai yêu cầu sau phải được đáp ứng:

 • Doanh nghiệp phải cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày cho trẻ em, những người từ 65 tuổi trở lên hoặc những người không có khả năng tự chăm sóc về thể chất hoặc tinh thần.
 • Doanh nghiệp phải nộp đơn xin, được cấp hoặc được miễn giấy phép, chứng nhận, đăng ký, hoặc phê duyệt như một trung tâm chăm sóc ban ngày hoặc nhà chăm sóc ban ngày theo gia đình hoặc nhóm theo luật tiểu bang.

Các nguồn tài nguyên bổ sung