IRS aktyalize Kesyon yo Poze Souvan sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Avans Peman Kredi Enpo pou Timoun yo

IR-2021-218, 9 Novanm 2021

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan te aktyalize jodia kesyon yo poze souvan (FAQ yo) sou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pou w dekri kòman kontribyab yo kapab bay IRS la kounyea yon estimasyon revni 2021 w lan avèk Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan (CTC UP).

Aktyalizasyon FAQ sa yo PDF Sijè A FAQ sou Avans Kredi Enpo pou Timoun yo pandan yo ajoute yon nouvo kesyon, kesyon 17 ak Sijè F FAQ pandan yo ajoute nouvo kesyon, soti nan kesyon 2 rive nan kesyon 6.

Y ap bay FAQ sa yo pou bay kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo enfòmasyon jeneral pi vit posib.

Gen plis enfòmasyon sou depandans disponib.

Enfòmasyon sou Avans Kredi Enpo pou Timoun nan

IRS la te kreye yon paj Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo an 2021 espesyal ki la pou bay tout dènye enfòmasyon sou kredi a ak peman avans yo. Li sou It's at IRS.gov/childtaxcredit2021.

IRS la ankouraje patnè yo ak gwoup kominotè yo pou yo pataje enfòmasyon epi itilize zouti anliy yo ak kit zouti yo pou ede non-deklaran yo, fanmi ki gen ti revni yo ak lòt gwoup defavorize yo enskri. Moun yo kapab verifye elijibilite yo lè yo itilize Asistan Elijibilite pou avans Kredi Enpo pou Timoun nan.

Paj entènèt la afiche yon seri kesyon yo poze souvan. Li ba yo tou, lyen dirèk nan pòtal la, ansanm avèk de (2) lòt zouti anliy – Zouti Enskripsyon Non-Deklaran an ak Asistan Elijibilite pou Kredi Enpo pou Timoun nan – ak lòt resous ki itil.

IRS-FAQ