IRS avèti kontribyab yo sou anak fiskal "Douzèn Delwayal yo" pou 2022 a.

IR-2022-113, 1ye jen 2022

WASHINGTON — Jodia Sèvis Revni Entèn nan pwomès ak lis "Douzèn Delwayal" li a pou 2022 a, ki gen ladann gwo dispozisyon ki gendwa fè kontribyab yo abi e yo dwe evite.

Plan ki gendwa fè abi nan seri sa a chita sou kat tranzaksyon pwomosyon ki mal fèt epi ki pral gen anpil chans pou atire plis travay bò kote pa ajans konfòmite an alavni. Kat tranzaksyon abizif sa yo konsène fidisi rant ki gen vokasyon karitativ, kontra plan retrèt endividyèl Maltè, asirans kaptif etranje, lavant a tanperaman monetize.

Daprè Chuck Rettig, komisè IRS la, "Kontribyab yo ta dwe sispann epi byen reflechi anvan yo mete dispozisyon kontestab sa yo nan deklarasyon taks yo".  "Kontribyab yo se responsab legal pou sa ki nan deklarasyon yo, se pa yon pwomotè k ap fè pwomès epi mande gwo lajan. Kontribyab yo kapab ede kanpe dis yo pandan y ap konte sou pozisyon taks ki fyab yo konnen yo ka fè konfyans.”

Kat (4) gwo dispozisyon pou aji mal ki nan lis la se kat (4) premye antre nan seri Douzèn Delwayal ane sa a. Nan jou k ap vini yo, IRS ap mete aksan sou uit (8) lòt anak anplis, avèk kèk ki mete aksan sou kontribyab mwayen an ak lòt ki mete aksan sou dispozisyon ki pi konplike pwomotè yo ap komèsyalize ak moun ki gen pi gwo revni yo.

"Youn nan travay kle IRS se idantifye menas pou sa ki gen pou wè ak konfòmite epi enfòme piblik la pou kontribyab yo pa viktim, epi pou pwofesyonèl taks yo kapab bay kliyan yo pi bon konsèy posib,” dapre Rettig.

"IRS gade kat (4) tranzaksyon sa yo nan lis ki la a tankou gwo abi, e nou pa lwen pran mezi kont yo."

IRS ap raple kontribyab yo pou yo veye epi evite sa y ap fè piblisite pou yo, yo fè pwomosyon pou anpil ladan yo kounye a sou entènèt, yo pwomèt ekonomi taks ki twò bèl pou ta laverite epi sa gendwa lakòz kontribyab yo konpwomèt tèt yo sou plan legal.

Kontribyab yo, pwofesyonèl taks yo ak enstitisyon finansyè yo dwe vijilan anpil e yo dwe veye tout kalite anak, soti nan imèl senp ak apèl pou ale nan piblisite sou entènèt ki kontestab toutbon men ki atiran.

Men plis detay sou kat (4) premye yo nan lis "Douzèn Delwayal" la:

Itilizasyon Fidisi (Trust) Rant Rezidyèl Charite (CRAT) pou Elimine Gen ki Taksab. Nan tranzaksyon sa a, yo transfere pwopriyete ki evalye a nan yon CRAT. Kontribyab yo pa byen reklame transfè yon byen ki apresye nan CRAT la, poutèt li bay byen sa a yon apresyasyon sou baz jis valè machan, menm jan ak si yo te vann li nan yon fidisi. Lè sa a, CRAT la vann pwopriyete a men li pa rekonèt benefis ogmantasyon yo di a lakoz la. Lè sa a, CRAT la sèvi ak mwayen sa yo pou achte yon sèl prim rant imedya  (SPIA). Benefisyè a rapòte, kòm revni, sèlman yon ti pati nan rant li resevwa nan men SPIA a. Lè yo mal aplike lwa ki gen pou wè ak CRATs yo, benefisyè a trete peman ki rete a tankou yon pòsyon eskli ki reprezante yon pwofi yon envestisman jenere, sa ki pa gen okenn taks k ap gen pou peye sou li.. Kontribyab yo chèche reyalize rezilta ki pa kòrèk sa a lè yo pa byen aplike règ yo ki nan seksyon 72 ak 664.

Plan Pansyon Maltè (oswa Lòt peyi Etranje). Nan tranzaksyon sa yo, sitwayen ameriken oswa rezidan ameriken yo fè tantativ pou evite taks gouvènman ameriken yo lè yo kontribye nan sèten plan retrèt etranje nan Malt (oswa petèt nan lòt peyi etranje). Nan tranzaksyon sa yo, moun nan tipikman manke koneksyon lokal, epi lwa lokal yo otorize kontribisyon sou fòma ki pa lajan likid, pa limite kantite lajan an nan kontribisyon an an referans ak revni ou touche nan travay oswa nan aktivite travay endepandan. Lè yo mal fè li, plan etranje a se yon "fon pansyon" pou sa ki gen pou wè ak taks gouvènman Ameriken an, kontribyab Ameriken an mal konprann trete enpòtan sa a ki lakoz li pa byen reklame yon egzanpsyon nan men reprezantan Ameriken k ap jere taks sou revni ou touche nan, ak vèsman ou fè pou, plan etranje a.

Asirans Kaptiv Pòtoriken ak lòt Asirans Etranje. Nan tranzaksyon sa yo, pwopriyetè Ameriken yo nan antite ki byen rapwoche yo patisipe nan yon swadizan aranjman plan asirans ak yon sosyete pòtoriken oswa lòt sosyete etranje ki gen plan pa selil oswa plan byen separe kote pwopriyetè ameriken an posede yon enterè finansye. Endividi oswa antite ki baze Ozetazini reklame dediksyon pou pri "kouvèti asirans" yon konpayi asirans transpò ofri, ki reasire "kouvèti" a ak sosyete etranje a. Karakteristik swadizan asirans tipik yo gen ladan youn oswa plizyè nan sa ki annapre yo: kouvèti risk ki pa rezonab, pri ki pa konfòm ak règ jwèt la, pa gen objektif biznis pou kapab jwenn yon akò pou antre nan plan an.

Vant a Tanperaman Monetize . Tranzaksyon sa yo enplike yon vandè ki fè izaj inapwopriye règleman sou vant a tanperaman yo daprè seksyon 453, nan ane vant yon byen, lè li resevwa efektivman lajan lavant yo atravè yon swadizan prè. Nan yon tranzaksyon tipik, vandè a fè yon kontra pou vann yon achtè yon byen apresye pou lajan likid epi li swadizan vann yon entèmedyè menm byen an pou yon pèman pa vèsman an retou. Lè sa a, entèmedyè a pretann li vann achtè a byen an epi li resevwa lajan vant lan an lajan likid. Atravè yon seri etap ki gen rapò, vandè a resevwa yon montan ki ekivalan a pri lavant lan, mwens divès frè tranzaksyon, nan fòm yon swadizan prè ki pa gen dwa ak garanti.

Kontribyab yo ki te angaje nan nenpòt nan tranzaksyon sa yo oswa ki anvizaje angaje yo nan yo ta sipoze revize ak anpil atansyon egzijans legal yo epi konsilte yon konseye endepandan ki konpetan anvan menm yo reklame nenpòt ki swadizan avantaj taks. Kontribyab yo ki te deja reklame swadizan avantaj taks yo nan youn nan kat tranzaksyon sa yo nan yon deklarasyon taks ta dwe anvizaje poze aksyon pou korije sa, tankou ranpli yon deklarasyon amande epi chèche wè ak yon konseye endepandan. Lè sa apwopriye, IRS pral defye swadizan avantaj taks yo ki gen pou wè ak tranzaksyon ki nan lis la, epi IRS gendwa bay penalite ki gen rapò ak presizyon ki varye ant 20% ak 40%, oswa yon penalite pou fwod sivil ki se 75% nan nenpòt peman taks ki pa sifizan.

Pandan lis sa a se pa yon lis eksklizif de tranzaksyon IRS ap egzaminen yo, li reprezante kèk nan tandans ki pi komen ak tranzaksyon ki ka pi wo pandan sezon deklarasyon taks la kote y ap prepare epi reyalize deklarasyon taks. Kontribyab yo ak pratikan yo ta dwe toujou pran prekosyon pou yo pa viktim nan tranzaksyon ki sanble "twò bèl pou se ta laverite."

IRS rete detèmine pou li gen yon imaj ki fò, vizib epi ki solid nan sa ki gen pou wè ak aplikasyon lalwa fiskal pou kapab sipòte konfòmite vonlontè. Pou konbat divès kalite tranzaksyon ki gendwa fè moun abi sa yo, IRS kreye Biwo Envestigasyon Pwomotè (Office of Promoter Investigations)  (OPI) pou kowòdone aktivite ranfòsman yo nan tout sèvis la epi konsantre li sou patisipan yo ak pwomotè operasyon abizif pou evite taks. IRS gen divès kalite mwayen pou jwenn tranzaksyon ki gendwa abizif yo, tankou egzamen, mennen ankèt sou pwomotè, reklamasyon, analiz done ak revize materyèl maketing.