Kredi Epay la ka ede kontribyab ki gen revni ki ba ak modere yo pou yo ekonomize plis an 2024

IR-2023-222, 22 novanm 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn lan raple kontribyab ki gen revni ki ba ak modere yo ka ekonomize pou retrèt yo kounye a epi pètèt benefisye yon kredi fiskal espesyal an 2024 ak ane kap vini yo.

Kredi pou Kotizasyon Epay Retrèt la yo rele tou Kredi Epay la, ede konpanse yon pati nan premye $2,000 travayè yo kontribye volontèman nan Aranjman pou Retrèt Endividyèl la (IRA), plan 401(k) ak pwogram retrèt nan espas travay yo. Kredi a ede tou tout moun andikape ki elijib ki se benefisyè deziyen nan yon kont Achieving a Better Life Experience (ABLE) epi ki fè yon kotizasyon sou kont sa a. Pou plis enfòmasyon sou kont ABLE yo, gade Piblikasyon 907, Pwen Fiskal Esansyèl pou Moun Andikape yo (an anglè).

Kredi Epay maksimòm nan se $1,000 ($2,000 pou koup marye yo). Kredi a ka ogmante ranbousman yon kontribyab oswa diminye enpo li dwe a men lòt dediksyon ak kredi yo afekte li. Distribisyon ki soti nan yon plan retrèt oswa kont ABLE diminye montan kotizasyon yo itilize pou kalkile kredi a.

Delè kotizasyon yo

Moun ki gen IRA yo gen jiska 15 avril 2024 - dat limit pou ranpli deklarasyon 2023 yo - pou kreye yon nouvo IRA oswa ajoute lajan sou yon IRA ki egziste deja pou 2023. IRA Roth ansanm ak IRA tradisyonèl yo kalifye.

Moun yo ki gen plan retrèt nan espas travay yo toujou gen tan pou yo fè kotizasyon pou retrèt ki kalifye epi jwenn Kredi Epay la sou deklarasyon enpo 2023 yo. Rapò Echeyans yo (kotizasyon) nan plan retrèt espas travay yo dwe fèt anvan 31 desanm nan yon:

  • plan 401(k).
  • Plan 403(b) pou anplwaye lekòl piblik yo ak sèten òganizasyon ki gen egzansyon fiskal yo.
  • Plan 457 Gouvènmantal pou anplwaye gouvènman leta oswa lokal yo.
  • Plan Epay Thrift (TSP) pou anplwaye federal yo.

Gade enstriksyon yo nan Fòm 8880, Kredi pou Kotizasyon Epay Retrèt ki kalifye (an anglè), pou jwenn yon lis plan retrèt nan espas travay ki kalifye ak plis detay.

Kalifikasyon

Pou yo kalifye, kontribyab yo dwe gen 18 an oswa plis, yo pa dwe deklare yo kòm yon depandan epi yo pa dwe yon etidyan aplentan. Kredi Epay la gen limit sou revni ki baze sou revni brit ajiste yon kontribyab ak sitiyasyon matrimonyal yo oswa estati fiskal yo.

Limit revni 2023 yo se:

  • Koup marye yo ki ranpli ansanm ki gen revni brit ajiste ki rive jiska $73,000.
  • Chèf fanmi ki gen revni brit ajiste ki rive jiska $54,750.
  • Moun marye ki ranpli separeman ak selibatè ki gen revni brit ajiste ki rive jiska $36,500.

Kontribyab yo ka itilize zouti Asistan Fiskal Entèraktif la pou Kredi Epay la (an anglè)pou detèmine kalifikasyon yo.

Vizite paj Kredi Epay sou IRS.gov pou aprann plis sou règ yo, pousantaj kotizasyon yo ak limit kredi yo.