Tín thuế cho Người tiết kiệm có thể giúp người đóng thuế có thu nhập thấp và trung bình tiết kiệm nhiều hơn vào năm 2024

IR-2023-222, ngày 22 tháng 11, 2023

WASHINGTON —Sở Thuế vụ nhắc nhở những người đóng thuế có thu nhập thấp và trung bình rằng họ có thể tiết kiệm để nghỉ hưu ngay bây giờ và có thể nhận được khoản tín thuế đặc biệt vào năm 2024 và những năm tới.

Tín thuế Đóng góp Tiết kiệm Hưu trí, còn được gọi là Tín thuế cho Người tiết kiệm, giúp bù đắp một phần trong số $2.000 đầu tiên mà người lao động tự nguyện đóng góp vào Quỹ Hưu trí Cá nhân (IRA), các kế hoạch 401(k) và các chương trình hưu trí tương tự tại nơi làm việc. Khoản tín thuế này cũng giúp ích cho bất kỳ người khuyết tật đủ điều kiện nào là người thụ hưởng được chỉ định của tài khoản Đạt được Trải nghiệm Cuộc sống Tốt hơn (Achieving a Better Life Experience (ABLE) và đóng góp vào tài khoản đó. Để biết thêm thông tin về tài khoản ABLE, hãy xem Ấn phẩm 907, Những điểm nổi bật về thuế cho Người khuyết tật (tiếng Anh).

Tín thuế cho Người tiết kiệm tối đa là $1.000 ($2.000 cho các cặp vợ chồng). Khoản tín thuế này có thể làm tăng số tiền hoàn lại của người đóng thuế hoặc giảm số tiền thuế còn nợ nhưng bị ảnh hưởng bởi các khoản khấu trừ và tín thuế khác. Các khoản phân phối từ kế hoạch nghỉ hưu hoặc tài khoản ABLE sẽ giảm số tiền đóng góp được sử dụng để tính khoản tín thuế.

Thời hạn đóng góp

Các cá nhân có IRA có thời hạn đến ngày 15 tháng 4, 2024 - ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2023 - để thiết lập IRA mới hoặc thêm tiền vào IRA hiện có cho năm 2023. Cả RothIRA truyền thống đều đủ điều kiện.

Những cá nhân có kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc vẫn có thời gian để đóng góp hưu trí đủ điều kiện và nhận Tín thuế cho Người tiết kiệm trên tờ khai thuế năm 2023 của họ. Việc trì hoãn (đóng góp) có chọn lọc cho kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc phải được thực hiện trước ngày 31 tháng 12 cho:

  • Các kế hoạch 401(k).
  • Kế hoạch 403(b) dành cho nhân viên của các trường công lập và một số tổ chức được miễn thuế.
  • Kế hoạch 457 của chính phủ dành cho nhân viên chính quyền tiểu bang hoặc địa phương.
  • Chương trình Tiết kiệm để dành (TSP) dành cho nhân viên liên bang.

Xem hướng dẫn cho Mẫu 8880, Tín thuế cho Đóng góp tiết kiệm hưu trí đủ điều kiện (tiếng Anh), để biết danh sách các kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc đủ điều kiện và các chi tiết bổ sung.

Tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện, người đóng thuế phải từ 18 tuổi trở lên, không được khai là người phụ thuộc và không phải là sinh viên toàn thời gian. Tín thuế cho Người tiết kiệm có giới hạn thu nhập dựa trên tổng thu nhập được điều chỉnh của người đóng thuế và tình trạng hôn nhân hoặc tư cách khai thuế của họ.

Giới hạn thu nhập năm 2023 là:

  • Các cặp vợ chồng khai thuế chung với tổng thu nhập được điều chỉnh lên tới $73.000.
  • Chủ hộ gia đình có tổng thu nhập được điều chỉnh lên tới $54.750.
  • Các cá nhân đã kết hôn khai thuế riêng và những người độc thân có tổng thu nhập được điều chỉnh lên tới $36.500.

Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Trợ lý thuế tương tác cho Tín thuế cho Người tiết kiệm (tiếng Anh) để xác định khả năng hội đủ điều kiện của họ.

Truy cập trang Tín thuế cho Người tiết kiệm trên IRS.gov để tìm hiểu về các quy tắc, tỷ lệ đóng góp và giới hạn tín thuế.