Sèvis Defans Kontribyab : Devwe pou li ede kontribyab yo

Konsèy Fiskal IRS 2022-110, 20 Jiyè 2022

Sèvis defans kontribyab yo se yon òganizasyon endepandan andedan Sèvis Revni Entèn. TAS pwoteje dwa kontribyab yo pandan l ap travay di pou li asire li tout kontribyab yo resevwa yon tretman ki jis epi yo konnen epi yo konprann dwa yo daprè Deklarasyon Dwa Kontribyab yo.

Men sa kontribyab yo ta sipoze konnen konsènan dwa yo ak wòl Sèvis Defans Kontribyab la.

Ki sa Deklarasyon Dwa Kontribyab yo ye?

Deklarasyon Dwa Kontribyab la bay 10 dwa fondamantal kontribyab la genyen lè l ap trete ak IRS la. Paj wèb dwa kontribyab yo (an anglè) TAS,  kapab ede kontribyab yo konprann kisa dwa sa yo vle di pou yo e kijan yo aplike yo. Tout kontribyab yo sipoze konnen dwa sa yo.

Sitwèb TAS (an anglè) la kapab ede kontribyab yo ak pwoblèm taks ak sitiyasyon ki kouran yo. Sa yo gen ladann ki sa ki sipoze fèt si yon kontribyab fè yon erè nan yon deklarasyon taks, si yo resevwa yon avi nan men IRS, oswa yo ap panse pou yo ta anboche yon preparatè deklarasyon taks.

Kisa Sèvis Defans Kontribyab la Kapab Fè pou kontribyab yo?

TAS kapab ede kontribyab yo rezoud pwoblèm yo pa t arive rezoud pou kont yo avèk IRS. Sèvis la gratis. TAS ede tout kontribyab yo ak reprezantan yo, tankou patikilye, antrepriz ak òganizasyon ki egzonere yo. Si kontribyab yo kalifye pou asistans TAS, yon defansè ap asiste li pandan chak sesyon epi l ap fè tout sa ki posib pou asiste li atravè pwosesis la.

Kontribyab la gendwa kalifye pou asistans TAS si:

  • Pwoblèm yo genyen an lakòz difikilte finansyè.
  • Yo te eseye men yo pa t arive rezoud pwoblèm yo an ak IRS.
  • Yo kwè yon sistèm IRS, pwosesis, oswa pwosedi pa fonksyone jan sa ta dwe fèt la.

TAS jere tou yon bon valè pwoblèm ki afekte anpil kontribyab. Moun ki konnen gran pwoblèm sa yo, tanpri itilize Sistèm Jesyon Defans Sistemik (an anglè) sou paj IRS.gov la pou rapòte sa. Kontribyab yo pa sipoze enkli okenn enfòmasyon fiskal pèsonèl lè y ap rapòte pwoblèm sa yo.

Kijan pou kontakte yon biwo sèvis defansè kontribyab lokal

TAS gen biwo nan tout Eta, Distrik Columbia a, ak Pòtoriko.

Gen anpil fason kontribyab yo kapab jwenn nimewo telefòn biwo TAS lokal yo.

Sèvis Defans Kontribyab se vwa kontribyab la andedan IRS. Pou plis enfòmasyon, kontribyab yo sipoze vizite Sitwèb TAS (an anglè) la.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)

Dènye paj revize oswa mete ajou: 20 jiyè 2022